Adwokat Warszawa – specjalizacja sprawy rodzinne ( władza rodzicielska)           

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, zaś dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską aż do uzyskania pełnoletności. Z władzy rodzicielskiej płynie obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz wychowywania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw, powinna więc być ona wykonywana tak jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

Rodzice wychowują dziecko i kierują nim, obowiązani są również troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących dziecka lub jego majątku, rodzice powinni je wysłuchać, jeżeli oczywiście rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, powinni ponadto uwzględnić, w miarę możliwości, jego rozsądne życzenia.

Rodzice są również przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, każdy z rodziców, który posiada pełną władzę rodzicielską może więc działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Powyższe doznaje jednakże ograniczenia przy czynnościach prawnych pomiędzy dziećmi pozostającymi pod władzą rodzicielską tych samych rodziców oraz przy czynnościach prawnych między dzieckiem, a jednym z rodziców lub jego małżonkiem, gdyż wówczas żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka.

            W sytuacji, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, jednakże rodzice żyją w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

W braku porozumienia, sąd rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, jeśli jednak zaistnieją okoliczności przewidziane ustawą, wówczas sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, bądź może władzę rodzicielską zawiesić lub nawet całkowicie jej pozbawić.

Przeczytaj także:

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem po rozwodzie?

RODK– Opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, rozwód, ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej.

            Ograniczenie władzy rodzicielskiej następuje wówczas, gdy zagrożone jest dobro dziecka i dotyczy, zależnie od okoliczności, bądź obojga, bądź jednego z rodziców. Ograniczając we władzy rodzicielskiej tylko jednego rodzica, sąd określa prawa i obowiązki tego rodzica, a więc wskazuje, że rodzic ten ma prawo np. współdecydować o dalszym kształceniu dziecka czy wyborze sposobu leczenia. Sąd może ponadto np. zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu czy poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego.

            Zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej następuje z kolei w razie zaistnienia przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu. Przemijającą przeszkodą w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, jest zaś taka sytuacja, która powoduje przejściową, ograniczoną w czasie, niemożność sprawowania przez rodziców ich obowiązków względem dziecka, z przyczyn często przez nich niezawinionych, np. na skutek choroby. Zawieszenie będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie.

            Pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej nastąpi natomiast wówczas, gdy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody (np. z powodu wyjazdu na stałe lub nawet na czas nieokreślony za granicę, połączony z całkowitym brakiem zainteresowania dzieckiem) albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej (np. nadmiernie karzą dziecko, zwłaszcza poprzez stosowanie przemocy fizycznej, wykorzystują dziecko do czynów nierządnych) lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka (np. uchylają się od świadczeń alimentacyjnych). Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców. W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.

Miejsce zamieszkania dziecka lub pobytu dziecka po rozwodzie.