Orzeczenie rozwodu pomiędzy małżonkami ma m.in. ten skutek, że byli małżonkowie mogą zawrzeć ponownie związki małżeńskie z innymi osobami. W przypadku rozwodu orzeczonego w Polsce, wyrok, który się uprawomocnił, z urzędu jest przesyłany przez sąd do właściwego urzędu stanu cywilnego, nie ma więc obaw, iż ktoś będzie pozostawał w dwóch małżeństwach jednocześnie, problem może jednak zaistnieć w przypadku rozwodów orzeczonych poza granicami naszego kraju.

Kwestię uznawania orzeczeń rozwodowych regulują zarówno przepisy prawa unijnego, jak i przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, pamiętać jednak należy, iż pierwszeństwo w stosowaniu ma prawo Unii Europejskiej.

 Aktem prawnym Unii Europejskiej regulującym sprawy małżeńskie oraz kwestie dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej jest Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej. We wskazanym rozporządzeniu kwestia uznawania orzeczeń została uregulowana w taki sam sposób jak w rozporządzeniu nr 1215/2012 w sprawach cywilnych i handlowych, a więc orzeczenia wydane w jednym państwie członkowskim są uznawane w innych państwach członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania. Odmowa uznania wydanego orzeczenia jest natomiast możliwa tylko wówczas, gdy: uznanie byłoby jawnie sprzeczne z porządkiem publicznym, pozwanemu, który nie wdał się w spór, nie doręczono w należyty sposób pisma wszczynającego postępowanie lub dokumentu równorzędnego w czasie umożliwiającym mu przygotowanie obrony oraz gdy orzeczenia nie da się pogodzić z innymi orzeczeniami. Przepisy wskazanego rozporządzenia stosuje się zatem względem państw Unii Europejskiej, poza Danią, od dnia 1 marca 2005 r., o ile sprawy zostały wszczęte po dniu 1 marca 2001 r.

Uregulowania zawarte w Kodeksie postępowania cywilnego w zakresie uznawania orzeczeń stanowią natomiast, iż orzeczenia sądów państw obcych wydane w sprawach cywilnych, w tym również rozwodowych, podlegają uznaniu z mocy prawa, co oznacza, że osoba zainteresowana uznaniem orzeczenia sądu zagranicznego w Polsce nie musi podejmować żadnych działań zmierzających do uznania. Wskazane uregulowanie odnosić się będzie przede wszystkim do orzeczeń wydanych przez państwa spoza Unii Europejskiej, gdyż orzeczenia państw członkowskich podlegają uznaniu na zasadach prawa unijnego.

Pamiętać jednak należy, iż orzeczenie może nie podlegać uznaniu, gdy: nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane; zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich; pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie; strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony; sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego; jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami oraz gdy uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu. Nie jest natomiast dopuszczalne jego przeprowadzenie z urzędu. Rozstrzygnięcie wydane w szczególnym postępowaniu o ustalenie, czy określone orzeczenie podlega uznaniu, posiada jedynie deklaratywny charakter. Uznanie z mocy prawa następuje bowiem wcześniej, niezależnie od przeprowadzenia omawianego postępowania.

Potrzebujesz pomocy doświadczonego adwokata – skontaktuj się z nami

www.adwokatjsosnowski.pl

Uznawanie wyroków rozwodowych sądów zagranicznych w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *