PODZIAŁ MAJĄTKU – Jakie dowody przedstawić, aby sąd podzielił majątek nierówno?

Generalną zasadą, wyrażoną w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jest, iż udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Od powyższego ustawodawca przewidział jednakże wyjątek, wskazując, że z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, żeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym

Nakłady a podział majątku wspólnego małżonków

Po uprawomocnieniu się  wyroku rozwodowego byli małżonkowie powinni rozważyć czy będą dokonywać podziału majątku zgromadzonego przez nich w czasie trwania małżeństwa. Należy przypomnieć, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty