PODZIAŁ MAJĄTKU – Jakie dowody przedstawić, aby sąd podzielił majątek nierówno?

Generalną zasadą, wyrażoną w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jest, iż udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Od powyższego ustawodawca przewidział jednakże wyjątek, wskazując, że z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, żeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym