Kancelaria adwokacka Warszawa adwokat Jacek Sosnowski – specjalizacja sprawy rozwodowe


O rozwodzie małżonków może orzec jedynie sąd, po przeprowadzeniu postępowania w tym zakresie, w trakcie którego badane są przesłanki warunkujące orzeczenie rozwodu. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami, rozwiązanie małżeństwa przez rozwód możliwe jest tylko wtedy, gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, jeśli więc sąd ustali, iż pożycie małżonków nie ustało w sposób zupełny i trwały, wówczas nie dojdzie do rozwiązania małżeństwa.

Rozwód dotyczy przede wszystkim małżonków, nie można jednakże zapominać, iż jego skutki dotykają całą rodzinę, a w szczególności dzieci małżonków, dlatego jeśli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, rozwód nie jest dopuszczalny. Ponadto, rozwód nie jest dopuszczalny także wtedy, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Przeczytaj także:

Rozwód z orzeczeniem o winie oraz bez orzekania na który się zdecydować? – charakterystyka, czas trwania.

Rozwód – pozew oraz przebieg rozprawy rozwodowej

Jak uzyskać rozwód kościelny (unieważnienie małżeństwa)?

            Orzekając rozwód sąd orzeka czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, jeśli jednakże małżonkowie zgodnie zażądają, aby sąd zaniechał orzekania o winie, wówczas sąd odstąpi od ustalania winy. W takim przypadku następują takie skutki, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy za rozpad małżeństwa. Ponadto, w wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o tym w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, a więc o obowiązku alimentacyjnym.

Co zawiera wyrok sądu po orzeczeniu rozwodu

            Sąd może władzę rodzicielską w pełnym zakresie pozostawić obojgu rodzicom, w szczególności, gdy rodzice przedstawią pisemne porozumienie co do jej wykonywania, jeśli jednak brak jest porozumienia, wówczas to sąd rozstrzyga o wspólnym wykonywaniu władzy rodzicielskiej, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców. W sytuacji, gdy dobro dziecka za tym przemawia, sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, rodzic mający ograniczaną władzę będzie mógł tylko np. współdecydować o dalszym kształceniu dziecka. Sąd może również orzec o pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego z rodziców bądź o jej zawieszeniu. Orzekając o kontaktach rodzica z dzieckiem sąd ustali w jakich terminach, przez jaki czas i w jakim miejscu, rodzic u którego dziecko stale nie przebywa, będzie mógł spotykać z potomkiem. Jeżeli jednakże co do kontaktów nie ma sporu, a więc gdy żaden z rodziców kontaktów tych nie utrudnia, sąd, również na zgodny wniosek małżonków, może odstąpić od orzekania w zakresie utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem po rozwodzie

W wyroku rozwodowym musi również znaleźć się orzeczenie o obowiązku alimentacyjnym, a więc sąd musi ustalić w jaki sposób każdy z rodziców zobowiązany jest do zaspokajania potrzeb dziecka związanych z jego utrzymaniem i wychowaniem.

            W sytuacji, gdy po rozwodzie małżonkowie jeszcze przez jakiś czas będą wspólnie zamieszkiwać, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Istotne jednak jest, iż wyrok rozwodowym może orzekać również o eksmisji jednego z małżonków. Zgodnie bowiem z regulacjami w tym zakresie, w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Ponadto, na zgodny wniosek stron sąd w wyroku rozwodowym może orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

Miejsce zamieszkania dziecka lub pobytu dziecka po rozwodzie.

Wina wyłączna w rozwodzie, a możliwość walki o opiekę nad dzieckiem.

W jakim przypadku można eksmitować małżonka podczas rozwodu?

            W wyroku rozwodowym sąd może także zdecydować o podziale majątku wspólnego małżonków, żeby jednakże tak się stało, przynajmniej jeden z małżonków musi wystąpić z wnioskiem o podział, a ponadto przeprowadzenie tego podziału nie może spowodować nadmiernej zwłoki w postępowaniu, co z reguły następuje wówczas, gdy małżonkowie dokładnie wiedzą jak podział ma wyglądać, w przeciwnym wypadku konieczne będzie przeprowadzenie odrębnego postępowania o podział majątku.

Przeczytaj także więcej interesujących artykułów

10 błędów popełnianych przy rozwodzie

Podczas rozwodu żona wszczyna awantury i oskarża męża o przemoc – jak się bronić?