Rozwód rodziców jest zwykle trudnym doświadczeniem dla dzieci, dlatego najkorzystniej jest, gdy rodzice potrafią rozstać się bez niepotrzebnego eskalowania konfliktu. W praktyce jednakże takie sytuacje rzadko mają miejsce i częściej jest tak, że jeden rodzic „karze” za rozwód drugiego rodzica domagając się nie tylko ustalenia jego wyłącznej winy w rozpadzie małżeństwa, lecz również żądając ograniczenia jego władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem oraz wnosząc o alimenty w wysokości wyższej niż jest to uzasadnione.

Ponadto, co stanowi kolejny powód do konfliktu, małżonkowie dzielą wspólny majątek, pamiętać jednak należy, że podział majątku wspólnego w wyroku rozwodowym możliwe będzie tylko wówczas, gdy przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu, zatem w przypadku braku woli porozumienia, podziału należy będzie dokonać w odrębnym postępowaniu.

Jak zostało powyżej wskazane, w wyroku orzekającym rozwód sąd ma obowiązek rozstrzygnąć o wszystkich sprawach dotyczących rodziny, dlatego wśród rozwodzących się małżonków panuje powszechne przekonanie, że każdy punkt wyroku jest ściśle związany z innym, a co za tym idzie, przypisanie wyłącznej winy za rozkład małżeństwa spowoduje automatycznie ograniczenie tego rodzica również we władzy rodzicielskiej oraz zobowiąże go do płacenia alimentów na wysokim poziomie.

Takie przekonanie jest oczywiście błędne, gdyż pomimo tego iż wyrok rozwodowym reguluje wiele kwestii dotyczących rodziny, to rozstrzygając o nich sąd każdorazowo musi badać przesłanki warunkujące wydanie orzeczenia w tym zakresie. Postępowanie rozwodowe wymaga więc równoległego działania na kilku płaszczyznach, dlatego koniecznie należy się do takiego procesu przygotować.

Przeczytaj także:

PODZIAŁ MAJĄTKU – Jakie dowody przedstawić, aby sąd podzielił majątek nierówno?

Jakie dowody mogą pomóc przed sądem udowodnić winę małżonka w postępowaniu rozwodowym?

 

W pierwszej kolejności omówić należy kwestie dotyczące winy za rozpad małżeństwa. Małżonek zostanie bowiem uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, gdy w toku procesu zostanie wykazane, iż dopuścił się on względem współmałżonka zawinionego zachowania, np. zdrady, stosowania przemocy, i tym swoim zachowaniem doprowadził do ustania więzi małżeńskich i rozpadu małżeństwa.

Odpierając zarzut wyłącznej winy należy zatem przedstawić dowody świadczące o tym, że nie są one prawdziwe, bądź że rozkład pożycia małżonków nastąpił już wcześniej, z innych powodów, istniejących po stronie drugiego małżonka. Pamiętać należy, iż orzeczenie o wyłącznej winie w wyroku rozwodowym ma wpływ na późniejszy zakres obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami, małżonek uznany za wyłącznie winnego jest bowiem zobowiązany do alimentów w znacznie szerszym zakresie, jednakże nie ma wpływu na zakres świadczenia alimentacyjnego należnego dzieciom.

Rozstrzygając o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem małżonków oraz o kontaktach rodziców z dzieckiem sąd kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka, kiedy więc żona dąży do ograniczenia, lub nawet pozbawienia, męża władzy rodzicielskiej oraz do ograniczenia jego kontaktów z małoletnimi, tylko po to by uzyskać wyższe świadczenie alimentacyjne na dzieci, mąż powinien w postępowaniu wykazać, że brak jest podstaw uzasadniających wydanie takiego rozstrzygnięcia, gdyż jest on dobrym rodzicem i jakakolwiek ingerencja w jego władzę rodzicielską i prawo do kontaktów nie będzie zgodne z dobrem dziecka.

Niestety bardzo często rodzice traktują dzieci jak karty przetargowe w postępowaniu rozwodowym i z takim zachowaniem bardzo trudno walczyć, jeśli jednak główną motywacją żony do sprawowania pełnej opieki nad dziećmi jest uzyskanie alimentów od męża, mąż rozważyć wówczas powinien wniosek o ograniczenie żony we władzy rodzicielskiej, wszystko jednakże zależy od okoliczności konkretnej sprawy, zaś w każdym przypadku priorytetem powinno być dobro dziecka.

Ustalając w wyroku rozwodowym wysokość alimentów na małoletnie dziecko małżonków sąd będzie brać pod uwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, czyli dziecka, oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Wygórowane żądanie alimentów, które znacznie przewyższa możliwości zobowiązanego oraz potrzeby uprawnionego nie powinno więc zostać uwzględnione, warto zatem na potrzeby postępowania rozwodowego dysponować rachunkami i fakturami na podstawie, których możliwe będzie ustalenie miesięcznych kosztów utrzymania dziecka.

Istotne jednak jest, że wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego, w takim bowiem wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego, zatem może się okazać, że z matematycznego punktu widzenia, jeden z rodziców będzie czynił wyższe nakłady finansowe na utrzymanie dziecka.

 

Rozwód – żona będzie walczyła o pieniądze kosztem dzieci. Jak przygotować się do sprawy rozwodowej?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

7 + 1 =