W przypadku wystąpienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego Sąd na wniosek każdego z małżonków może orzec o rozwiązaniu małżeństwa poprzez rozwód (art. 56 KRO). Zatem aby skutecznie domagać się rozwodu musi dojść do rozkładu pożycia między małżonkami, istotnym jest aby rozkład pożycia był trwały i zupełny. W praktyce orzeczniczej przyjmuje się, że trwały rozkład pożycia oznacza stan, w którym pomiędzy małżonkami doszło do zerwania wszystkich łączących ich więzi. Natomiast o rozkładzie zupełnym możemy mówić w sytuacji, gdy miał on miejsce na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nigdy nie nastąpi (tak m. in Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 12 marca 2012r., w sprawie I ACa 51/2010). Warto zwrócić uwagę, że dopuszczalność rozwodu jest także uzależniona od niewystąpienia tzw. negatywnych przesłanek rozwodowych. Niedopuszczalne jest orzeczenie rozwodu w sytuacji gdy w skutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków, jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, albo rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny. Mimo, iż przesłanki negatywne zostały właściwie w sposób wyczerpujący skatalogowane, to ich stosowanie w praktyce wymaga dogłębnej analizy w każdej sprawie.

Małżonek chcący uzyskać rozwód winien złożyć w tym celu pozew. Pozew rozwodowy tak jak każde pismo procesowe powinien spełniać wymogi formalne przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego, a więc powinien zawierać m. in.: oznaczenie sądu, do którego jest wnoszony, imiona i nazwiska stron adresy do doręczeń, numer pesel powoda, oznaczenie rodzaju pisma i co najważniejsze podpis osoby wnoszącej. W praktyce często zdarza się, iż prawidłowo sporządzony pozew nie może uzyskać dalszego biegu ze względu na brak podpisu osoby, przez którą jest wnoszony. Ponadto w pozwie rozwodowym należy przywołać wszelkie okoliczności faktyczne i środki dowodowe na poparcie roszczenia. Nagminną sytuacją jest niewskazywanie w pozwie środków dowodowych na poparcie przedstawionych tez. Ważnym elementem pozwu rozwodowego jest także zamieszczenie wniosku co do orzekania o winie jednego lub obojga małżonków, bądź też o zaniechaniu orzekania o winie. Należy pamiętać także o uiszczeniu prawidłowej opłaty od pozwu, w przypadku pozwu rozwodowego opłata wynosi 600 zł (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Sądem właściwym rzeczowo dla rozpoznania sprawy będzie sąd okręgowy natomiast miejscowo właściwym sądem będzie sąd, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania o ile choć jedno z małżonków miało w tym okręgu miejsce zamieszkania. W przypadku gdy żaden z małżonków nie zamieszkuje w ostatnim wspólnym miejscu zamieszkania, powództwo należy wytoczyć przed sąd w okręgu którego zamieszkuje pozwany, a gdy i tego nie da się ustalić powództwo należy wnieść do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powoda. W przypadku skutecznego wniesienia pozwu, pismo otrzymuje dalszy bieg, jego odpis jest doręczany stronie przeciwnej. Sąd może zobowiązać stronę przeciwną do złożenia odpowiedzi na pozew stosownie do treści art. 207 §2 kodeksu postępowania cywilnego.

Często zdarza się, że strony nie chcą osobiście stawiać się w sądzie i korzystają z usług pełnomocnika. Istotnym jest, że postępowanie w sprawie rozwodowej toczy się w oparciu o przepisy szczególne- postępowanie odrębne. Do reprezentowania strony w sprawie rozwodowej konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa do prowadzenia danej sprawy., np. sprawy rozwodowej. W sprawie rozwodowej pełnomocnikiem stron poza adwokatem czy radcą prawnym mogą być tylko rodzice, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia (uchwała Sądu Najwyższego z 25 lipca 1978r., w sprawie III CZP 43/78).

Zasadą jest, że sprawy z zakresu spraw małżeńskich toczą się przy drzwiach zamkniętych, wyjątek stanowi sytuacja, w której strony wystąpią ze zgodnym wnioskiem o publiczne rozpoznanie sprawy, a zdaniem sądu przeprowadzenie rozprawy jawnie nie zagraża moralności. Jeżeli posiedzenie odbywa się przy drzwiach zamkniętych to wstęp na nie mają oprócz stron także, interwenienci uboczni, przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, prokurator oraz osoby zaufania po dwie każdej ze strony.

Rozprawa rozwodowa podobnie jak w każdej innej sprawie rozpoczyna się po wywołaniu. Strony obecne na sali zgłaszają swoje wnioski (najpierw powód, później pozwany) przytaczają okoliczności faktyczne oraz wnioski dowodowe na ich poparcie. Podczas rozprawy rozwodowej sąd pyta strony czy wyrażają zgodę na rozwód, czy widzą szanse na utrzymanie małżeństwa. W przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa Sąd może skierować strony do mediacji.

Istotnym jest, że w sprawach o rozwód niedopuszczalne jest powództwo wzajemne, ponadto nie możliwe jest wytoczenie odrębnej sprawy o rozwód czy też separacje. Poza sprawami wymienionym w zdaniu poprzednim niedopuszczalnym jest także wytoczenie powództwa o alimenty.

Sprawy o rozwód kończą się wydaniem wyroku. W wyroku rozwodowym sąd obligatoryjnie orzeka o tym, czy i który z małżonków jest winny rozkładu małżeństwa. Innymi rozstrzygnięciami, które zapadają w wyroku rozwodowym jest orzeczenie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojga małżonków, o kontaktach
z dziećmi oraz o wysokości w jakiej każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci. Strona nie zadowolona z wyroku może wnieść od niego apelację apelacje wnosi do sądu do sądu drugiej instancji za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok. Sądem pierwszej instancji w sprawach o rozwód jest sąd okręgowy, więc apelację wnosi się do sądu apelacyjnego, za pośrednictwem sądu okręgowego, który wyrokował w sprawie. Apelację wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Stronom przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. W przypadku, gdy strona nie złoży wniosku o uzasadnienie apelację można wnieść w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku (7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie + 14 dni na wniesienie apelacji).

Rozwód, pozew oraz przebieg rozprawy rozwodowej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 × 3 =