W każdym kraju istnieją inne przesłanki do orzeczenia rozwodu pomiędzy małżonkami, częściowo się one co prawda pokrywają, jednakże postępowanie, np. w Holandii, będzie wyglądało zupełnie inaczej niż postępowanie w Polsce. Z uwagi jednakże, iż na gruncie prawa krajowego oraz prawa Unii Europejskiej możliwe jest wytoczenie powództwa o rozwód przed sądami w różnych krajach, małżonkowie chcący zakończyć małżeństwo, a mieszkający poza granicami Polski, nie rzadko stają więc przed dylematem, gdzie to postępowanie przeprowadzić.

Zdarza się jednakże również, że tak naprawdę wyboru małżonkowie nie mają, gdyż na gruncie prawa jednego kraju rozwód może już zostać orzeczony, natomiast w innym nie, jeśli więc zależeć im będzie na szybkim uzyskaniu rozwodu, wówczas decyzja będzie łatwiejsza.

Żeby uzyskać wyrok rozwodowy w Polsce, między małżonkami musi istnieć trwały i zupełny rozkład pożycia, a więc musi dojść do zerwania więzi małżeńskich w taki sposób, że nie istnieje szansa na powrót małżonków do siebie i kontynuowanie małżeństwa. Przepisy ponadto nie wskazują na żadne inne przesłanki warunkujące orzeczenie rozwodu, a przede wszystkim nie określają jak długo ów rozkład pożycia musi trwać, żeby można mówić o jego trwałości i zupełności.

Kwestia ta została całkowicie oddana pod rozwagę sądu, zatem to sąd, po przeprowadzeniu postępowania i zapoznaniu się z okolicznościami konkretnej sprawy, musi stwierdzić czy w danym przypadku doszło do trwałego i zupełnego zerwania pożycia małżeńskiego, a więc czy możliwe jest orzeczenie rozwodu pomiędzy małżonkami. Z pozwem o rozwód wystąpić może tylko jeden małżonek, będzie on wówczas w postępowaniu powodem, natomiast drugi małżonek będzie pozwanym.

Ubiegając się z kolei o rozwód w Holandii, orzeczenie rozwodu musi być poprzedzone trzyletnim okresem separacji małżonków, jednakże wymóg ten spełnić należy tylko wówczas, gdy to jeden z małżonków występuje z pozwem o rozwód. Na gruncie prawa holenderskiego możliwe bowiem jest, żeby małżonkowie wspólnie zawnioskowali o rozwód, jednym pismem procesowym, i w takim przypadku orzeczenie rozwodu między nimi jest możliwe natychmiast, bez upływu trzyletniego okresu separacji.

Istotne również jest, że do orzeczenia rozwodu w Holandii wystarczające jest wykazanie, że między małżonkami doszło do trwałego rozkładu pożycia, odpada więc wymóg „zupełności”, który jest konieczny do orzeczenia rozwodu w Polsce. Ponadto, w przypadku postępowania rozwodowego prowadzonego w Holandii, małżonkowie muszą być reprezentowani przez adwokata, natomiast w Polsce skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika jest fakultatywne, co oznacza, że strony mogą, lecz nie muszą, korzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu rozwodowym.

Koszty postępowania rozwodowego prowadzonego w Polsce mogą więc być niższe. Jeśli zatem z żądaniem rozwodu wystąpić chce tylko jeden z małżonków, i nie upłynął jeszcze trzyletni okres separacji małżonków, wówczas postępowanie rozwodowe należy zainicjować i przeprowadzić w Polsce, gdyż na gruncie prawa holenderskiego orzeczenie rozwodu nie będzie możliwe, natomiast na gruncie prawa polskiego orzeczenie rozwodowe będzie mogło być wydane, jeśli oczywiście zaistnieją przesłanki rozwodowe.

Inną istotną kwestią jest, że wnosząc o rozwód w Polsce małżonkowie mogą żądać ustalenia w wyroku rozwodowym wyłącznej winy współmałżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego, orzeczenie o winie wywiera zaś bezpośrednie konsekwencje w obowiązku alimentacyjnym pomiędzy byłymi małżonkami. Małżonek uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa nigdy bowiem nie będzie uprawniony do alimentów od byłego małżonka, jeśli jednakże na skutek rozwodu nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, wówczas może on wystąpić z roszczeniem alimentacyjnym do byłego małżonka.

Z kolei na gruncie prawa holenderskiego, o obowiązku alimentacyjnym dla byłego małżonka sąd może orzec w wyroku rozwodowym lub w późniejszym orzeczeniu, uprawnionym do alimentów jest zaś ten małżonek, który nie ma wystarczającego dochodu, aby się utrzymać. Jeżeli sąd inaczej nie postanowi, świadczenie alimentacyjne przysługuje małżonkowi przez okres 12 lat. Jeśli więc małżonkowi zależy na ustaleniu winy w wyroku rozwodowym, wówczas rozwód powinien zostać przeprowadzony w Polsce. Jak wynika z powyższego, ciężko jednoznacznie określić, który rozwód, na gruncie jakiego prawa, będzie dla małżonków korzystniejszy, wszystko bowiem zależy od okoliczności danej sprawy.

Rozwód lepiej przeprowadzić w Polsce czy za granicą?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *