Środki zapobiegawcze, jak sama nazwa wskazuje, służą zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także mają na celu zapobiegnięcie popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa, można je natomiast stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo.

Tymczasowe aresztowanie jest jednym ze środków zapobiegawczych, jednakże z uwagi na fakt, iż jest to środek najbardziej dotkliwy, gdyż polega na osadzeniu podejrzanego/oskarżonego w areszcie, nie stosuje się go, gdy wystarczające jest zastosowanie innego środka karnego, kiedy więc zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec sprawcy przemocy domowej będzie zasadne?

W przypadku popełnienia przestępstwa znęcania się nad rodziną, najczęściej stosowanym środkiem zapobiegawczym jest nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Środek ten stosuje się, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził i może on być stosowany przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, choć oczywiście, jeżeli nie ustały przesłanki do jego stosowania, można przedłużyć jego stosowanie na dalsze okresy.

Zastosowanie względem podejrzanego/oskarżonego środka zapobiegawczego w postaci nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego skutkuje zaś tym, że osoba ta zobowiązana jest wyprowadzić się natychmiast, niezależnie od tego czy posiada prawo do innego lokalu. W praktyce jednakże z realizacją owego nakazu bywa różnie, gdyż sprawca przemocy domowej zwykle mieszkania opuścić nie chce, a jeśli już się wyprowadzi to jednak nadal nachodzi rodzinę, zastrasza i grozi pobiciem, w takim więc przypadku wydany nakaz nie spełnia do końca swojej funkcji.

Może się również zdarzyć, iż nakaz opuszczenia mieszkania nie zagwarantuje rodzinie bezpieczeństwa, gdyż sprawca przemocy jest wyjątkowo agresywny i brutalny, jedynym więc skutecznym rozwiązaniem, by zagwarantować rodzinie spokój i bezpieczeństwo, jest zastosowanie wobec sprawcy przemocy domowej tymczasowego aresztowania.

W sytuacji więc, gdy wobec sprawcy przemocy domowej toczy się postępowanie karne, jednakże nie zastosowano wobec niego środka zapobiegawczego, lub zastosowany środek jest niewystarczający i nie spełnia swego zadania, wówczas pokrzywdzony stosowaniem przemocy powinien powiadomić organy prowadzące wobec sprawcy postępowanie o jego agresywnym zachowaniu oraz powinien zażądać zastosowania wobec tej osoby bardziej radykalnego środka zapobiegawczego, czyli tymczasowego aresztowania.

We wniosku o tymczasowe aresztowanie koniecznie należy przedstawić dowody, które potwierdzą, iż zastosowanie tego środka jest niezbędne, gdyż sprawca przemocy nadal zachowuje się agresywnie wobec rodziny, dobrze jest więc np. wskazać świadków, którzy potwierdzą agresywne zachowanie sprawcy, jeśli zaś po raz kolejny doszło do pobicia, wówczas do wniosku dołączyć należy obdukcję lekarską. Tymczasowe aresztowanie może nastąpić tylko na mocy postanowienia sądu, dobrze jest więc, żeby osoba wnioskująca o zastosowanie tego środka pojawiła się na posiedzeniu sądu podczas którego wniosek o tymczasowe aresztowanie będzie rozpatrywany.

W takim bowiem przypadku ofiara przemocy będzie miała możliwość szczegółowego przedstawienia wszystkich okoliczności zdarzenia, swoich obaw i odczuć w związku z zachowaniem sprawcy, co jest zwykle niezbędne, aby sąd wniosek o tymczasowe aresztowanie uwzględnił. Istotne również jest, aby podczas posiedzenia w przedmiocie tymczasowego aresztowania przekonać sąd, iż tylko ten środek zapobiegawczy zapewni rodzinie bezpieczeństwo i uwolni ją od sprawcy przemocy, udział pokrzywdzonego w takim posiedzeniu sądu może więc okazać się kluczowy.

Wnioskując o tymczasowe aresztowanie warto mieć ponadto na względzie, że jeżeli zachodzą przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej na szkodę osoby najbliższej albo innej osoby zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, zamiast tymczasowego aresztowania można zastosować dozór, pod warunkiem że oskarżony w wyznaczonym terminie opuści lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym oraz określi miejsce swojego pobytu.

W takim przypadku, oddany pod dozór Policji ma obowiązek stawiania się we wskazanej jednostce organizacyjnej Policji z dokumentem stwierdzającym tożsamość, wykonywania poleceń mających na celu dokumentowanie przebiegu dozoru oraz udzielania informacji koniecznych dla ustalenia, czy stosuje się on do wymagań nałożonych w postanowieniu sądu lub prokuratora. W wypadku niestosowania się przez oddanego pod dozór do wymagań określonych w postanowieniu organ dozorujący niezwłocznie zawiadamia o tym sąd lub prokuratora, który wydał postanowienie.

Przemoc domowa – jak doprowadzić do tymczasowego aresztowania agresywnego męża lub partnera?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *