Kancelaria adwokacka Warszawa -specjalizacja prawo rodzinne ( pomoc prawna dla ojców )

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów obowiązuje domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa, co oznacza, że jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, wówczas przyjmuje się, że pochodzi ono od męża matki. Wskazanego domniemania nie stosuje się jednakże, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Od powyższego ustawodawca przewidział jednakże wyjątek stanowiąc, że jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego związku małżeńskiego, wówczas domniemywa się, że dziecko to pochodzi od drugiego męża matki. Domniemanie obwiązuje dopóki nie zostanie obalone, a więc do momentu, aż nie zostanie przedstawiony dowód przeciwny, świadczący o tym, że rzeczywistość jest inna niż się przyjmuje. W przypadku domniemania ojcostwa może zostać ono obalone jedynie na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

 Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może przede wszystkim wytoczyć mąż matki, pamiętać jednakże należy, że z pozwem powinien on wystąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. O zaprzeczenie ojcostwa swego męża może również wystąpić matka, kobieta w takim przypadku ma sześć miesięcy od urodzenia dziecka na złożenie powództwa. Dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności. Zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka.

Przeczytaj także:

Sądowe ustalenie ojcostwa – na czym polega i jak to zrobić?

            Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, gdyż dziecko np. urodziło się po upływie trzystu dni od rozwodu, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, wskutek uwzględnienia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu. Mężczyzna od którego dziecko pochodzi może więc uznać dziecko oświadczając przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, w takim jednak przypadku matka dziecka musi potwierdzić, najpóźniej wciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że jest on ojcem dziecka.

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka. Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

            Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie może być wytoczone ani przez matkę dziecka, ani przez mężczyznę, który uznał ojcostwo. Dziecko może żądać ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa, jeżeli uznający mężczyzna nie jest jego ojcem. Z żądaniem tym dziecko może wystąpić po dojściu do pełnoletności, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od jej osiągnięcia.

Inne ciekawe artykuły:

Bezprawnie uzyskane dowody zdrady z podsłuchów oraz facebooka – pomogą czy zaszkodzą przy rozwodzie?

Co zrobić gdy matka utrudnia ojcu kontakt z dzieckiem?

Podsłuchiwanie rozmów z kochanką to przestępstwo?