Dobro dziecka jest szczególnie chronione na gruncie polskiego prawa, ze względu bowiem na dobro małoletniego możliwe jest ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz kontaktów rodzica z dzieckiem. Priorytetem jest więc ochrona dziecka i zapewnienie mu warunków do prawidłowego rozwoju.

W doktrynie pojęcie dobra dziecka definiuje się jako dodatnią, w społecznej hierarchii wartości, ocenę sytuacji dziecka z punktu widzenia zaspokojenia jego potrzeb za pomocą świadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym. W orzecznictwie z kolei przyjmuje się, iż dobro dziecka oznacza ochronę jego interesów w celu prawidłowego rozwoju psychofizycznego oraz duchowego, dlatego zawsze, gdy dobro dziecka może zostać naruszone, możliwa jest ingerencja w prawa rodzicielskie rodziców.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia, czyli ograniczy władzę rodzicielską tego rodzica, którego zachowanie powoduje, że dobro dziecka jest zagrożone. Ustawodawca wprowadził tylko jedno kryterium ograniczenia władzy rodzicielskiej, takie jak zagrożenie dobra dziecka, które przejawia się w nieprawidłowościach w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Błędy rodziców nie stanowią podstawy ingerencji we władzę rodzicielską na podstawie wskazanego przepisu dopóty, dopóki nie stanowią zagrożenia dla dobra dziecka. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, to ograniczenie władzy rodzicielskiej staje się obowiązkowe.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej dotyczy zależnie od okoliczności, bądź obojga, bądź jednego z rodziców i odnosi się tylko do dzieci, które imiennie zostały wymienione w postanowieniu sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej. Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie musi bowiem dotyczyć wszystkich dzieci rodziców.

Może zależnie od okoliczności odnosić się tylko do niektórych dzieci, albo tylko do jednego dziecka, jeżeli tylko jego dobro jest zagrożone. Co istotne, wskazanym przepisem na sąd został nałożony obowiązek podejmowania działań o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym już w momencie pojawienia się zagrożenia dobra dziecka, a nie tylko wtedy, gdy zostanie ono naruszone.

Przeczytaj także:

Jak odebrać dziecko matce która je zaniedbuje i znęca się psychicznie oraz fizycznie?

Jak może reagować ojciec, gdy matka i teściowa znęcają się psychicznie nad dzieckiem?

 

Ingerencja sądu w prawa rodzicielskie nie jest zależna również od tego, czy zagrożenie dobra dziecka zostało spowodowane niewłaściwym postępowaniem rodziców czy też ich nieudolnością, czy wreszcie mylnym wyobrażeniem o tym, czego wymaga dobro dziecka, a także od tego, czy odnośne postępowanie rodziców jest zawinione oraz czy zagrożenie dobra dziecka zostało spowodowane zawinionym działaniem rodziców.

Jeśli więc matka znęca się nad dzieckiem, psychicznie bądź fizycznie, jej zachowanie stanowi zagrożenie dla dobra dziecka i może być podstawą do ograniczenia jej władzy rodzicielskiej. W każdym jednak wypadku zagrożenie dobra dziecka powinno być poważne, w orzecznictwie sądowym wskazuje się bowiem, że ingerencja sądu we władzę rodzicielską z przyczyn błahych mogłaby nieraz przynieść więcej szkody aniżeli pożytku.

Ograniczając władzę rodzicielską sąd opiekuńczy może w szczególności: zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń; określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun; poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego; skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi; zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo zarządzić umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Ograniczając władzę rodzicielską sąd musi uważać, aby wybrać środek najbardziej skuteczny oraz aby bez potrzeby nie uciekać się do środka zbyt drastycznego.

Ograniczenie praw rodzicielskich matce która znęca się nad dzieckiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *