Przemoc w rodzinie to powszechny problem wobec którego społeczeństwo nie powinno pozostać bierne. Najwięcej możliwości do działania w celu uwolnienia się od osoby stosującej przemoc ma oczywiście jej ofiara, obecnie obowiązujące przepisy gwarantują jej bowiem wiele możliwości i otaczają ją szczególną ochroną, ważne jednakże jest żeby osoba dotknięta przemocą chciała i nie bała się z tej pomocy skorzystać.

Najpopularniejszym działaniem skierowanym przeciwko stosowaniu przemocy w rodzinie jest procedura „Niebieskie Karty”. Procedura ta obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

W ramach procedury funkcjonariusz Policji m.in. udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej pomocy; organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie; przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa oraz podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

Podobne, a także inne czynności mające na celu wsparcie i pomoc osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, w ramach procedury „Niebieskie Karty”, wykonują również inne podmioty, np. pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, przedstawiciel oświaty oraz członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Procedura ta pozwala zatem na udzielanie pomocy na wielu płaszczyznach i powinna być inicjowana zawsze, gdy do przemocy dochodzi, nawet jeśli stosowanie przemocy jest okazjonalne.

Bardzo istotne jest, że zainicjowanie procedury „Niebieska Karta” nie jest równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, na jej podstawie nie zostaje więc wszczęte postępowanie karne przeciwko sprawcy przemocy, jeśli jednakże ofiara z czasem takie zawiadomienie złoży i będzie domagać się ukarania przez sąd swojego oprawcy, wówczas dokumentacja „Niebieskie Karty” może zostać wykorzystana jako dowód w procesie. „Niebieskie Karty” przydatne mogą być również w procesie rozwodowym, gdy ofiara przemocy będzie domagać się rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka stosującego przemoc, a także ułatwić może nakazanie wobec tego małżonka eksmisji w wyroku rozwodowym, która uzasadniona jest tylko wówczas, gdy swym rażąco nagannym postępowaniem małżonek uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Osoba dotknięta przemocą w rodzinie może ponadto żądać, aby sąd zobowiązał do opuszczenia mieszkania członka rodziny wspólnie zajmującego mieszkanie, który swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, przedłożenie Niebieskiej Karty w takim postępowaniu może więc przesądzić o uwzględnieniu wniosku.

Jak wynika z powyższego, procedura „Niebieskie Karty” to nie tylko doraźna pomoc i ochrona dla osób dotkniętych przemocą, lecz również gromadzenie odpowiednich dowodów i zabezpieczenie na przyszłość, jeśli bowiem zachowanie osoby stosującej przemoc się nie zmieni, wówczas ofiara wcześniej czy później będzie musiała podjąć bardziej radykalne kroki nie tylko w celu ochrony swojego życia i zdrowia, lecz również innych członków rodziny dotkniętych przemocą, przede wszystkim małoletnich dzieci. Niebieską Kartę warto więc założyć w każdym przypadku, gdy przemoc się pojawi, poszukiwanie pomocy nie jest bowiem niczym złym i to nie ofiara, lecz sprawca powinien odczuwać wstyd.

Niebieska karta, kiedy warto ją założyć?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *