Orzeczenie rozwodu pomiędzy małżonkami niesie dla całej rodziny zmiany, i to nie tylko w sensie faktycznym, lecz również prawnym, gdyż w wyroku rozwodowym znajduje się rozstrzygnięcie co do władzy rodzicielskiej rodziców, nakładany jest obowiązek alimentacyjny czy regulowane są kontakty rodzica z dzieckiem. Obecnie obowiązujące przepisy nie nakładają natomiast na sąd obowiązku, aby w wyroku rozwodowym znalazło się rozstrzygnięcie o miejscu zamieszkania lub pobytu dziecka po rozwodzie, choć i zdarza się, że sąd rozstrzygnięcie w tym zakresie również zawrze w wyroku orzekającym rozwód.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, a więc mówiąc o miejscu zamieszkania na gruncie prawa cywilnego, nie mówimy o dokładnym adresie, gdzie dana osoba zamieszkuje, lecz o miejscowości. Natomiast w przypadku dziecka, jego miejsce zamieszkania jest pochodne od miejsca zamieszkania rodziców, zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu cywilnego w tym zakresie, miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców, albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Określenie miejsca zamieszkania dziecka na wskazanej powyżej podstawie nie jest trudne, gdyż jeśli rodzice dziecka zamieszkują razem to oczywiste jest, że miejsce zamieszkania dziecka jest wspólne z obojgiem rodziców, jeśli natomiast jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej, wówczas miejsce zamieszkania dziecka będzie przy rodzicu, który pełnię władzy posiada.

Problem z ustaleniem miejsca zamieszkania dziecka pojawia się jednakże wówczas, gdy pomiędzy rodzicami został orzeczony rozwód, rodzice nie mieszkają wspólnie, a ponadto oboje posiadają pełną władzę rodzicielską. W takim przypadku, zgodnie z dalszymi uregulowaniami Kodeksu cywilnego w tym zakresie, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W sytuacji jednakże, gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, miejsce zamieszkania dziecka określa sąd opiekuńczy.

Określenie miejsca zamieszkania dziecka przez sąd następuje na podstawie wniosku o ustalenie, iż miejscem zamieszkania dziecka będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki bądź ojca. Składając wniosek w tym przedmiocie, należy oczywiście pamiętać, aby spełniał on wymagania formalne pisma procesowego, a więc żeby zawierał m.in. oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy, imię i nazwisko stron postępowania, oznaczenie rodzaju pisma, uzasadnienie, podpisy i załączniki.

Od miejsca zamieszkania odróżnić należy miejsce pobytu dziecka, gdyż określając miejsce stałego pobytu wskazuje się konkretny adres pod którym dziecko przebywa, a więc jest to miejsce faktycznego przebywania małoletniego. O miejscu pobytu dziecka decydują oczywiście jego rodzice, którym przysługuje władza rodzicielska, natomiast w przypadku braku porozumienia w tym zakresie, spór na tym tle winien rozstrzygać sąd opiekuńczy, ustalenie bowiem miejsca pobytu dziecka należy do istotnych spraw dziecka, a zatem jeśli rodzice nie mogą osiągnąć porozumienia, kwestię tę rozstrzyga sąd opiekuńczy, który po rozpoznaniu sprawy ustali miejsce pobytu małoletniego.

W przypadku, gdy konflikt rodziców dotyczący miejsca pobytu dziecka pojawia się już na etapie postępowania sądowego o rozwód, w wyroku orzekającym rozwód może znaleźć się rozstrzygnięcie w tym przedmiocie, które określać będzie, gdzie ustalone zostało miejsce pobytu dziecka.

Miejsce zamieszkania dziecka lub pobytu dziecka po rozwodzie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

15 − three =