Nie tylko nadużywanie alkoholu, lecz również zażywanie narkotyków staje się coraz częstszą przyczyną rozwodów. O destrukcyjnym wpływie stosowania różnego rodzaju używek, praktycznie na każdy aspekt życia, nikomu chyba nie trzeba mówić, ani przypominać, ważne jednakże jest, aby bliscy osoby uzależnionej potrafili w porę zareagować i zatroszczyć się o siebie.

Każde małżeństwo to inna historia, inne relacje oraz inne wydarzenia, dlatego trudno porównywać jeden rozwód do drugiego, choć oczywiście przyczyny rozwodów się powtarzają. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią, że jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Dla orzeczenia rozwodu istotne zatem jest, żeby między małżonkami ustały wszelkie więzi małżeńskie, a więc więź fizyczna, duchowa i gospodarcza, gdyż tylko wówczas sąd może orzec rozwód.

Jednocześnie przepisy Kodeksu nie wskazują z jakich powodów może dojść do ustania owych więzi, zatem przyczyną rozwodu może być praktycznie wszystko, jeśli tylko ta okoliczność/wydarzenie spowodowała, że nastąpił rozkład pożycia małżonków. W sytuacji więc, gdy mąż jest uzależniony od narkotyków i nie chce podjąć działań, które pozwoliłyby mu wyjść z nałogu, to fakt ten może stanowić przyczynę rozwodu i to zawinioną.

W toku postępowania rozwodowego żona powinna jednakże nie tylko wykazać, że między nią, a mężem ustało pożycie małżeńskie, a więc że ziściły się przesłanki warunkujące orzeczenie rozwodu, lecz powinna również wykazać, iż to zawinione zachowanie męża, polegające na uzależnieniu od narkotyków, doprowadziło do ustania tych więzi, gdyż tylko w ten sposób możliwe będzie uzyskanie wyroku rozwodowego w którym wyłącznie winnym zostanie wskazany mąż.

W takim przypadku już w pozwie rozwodowym opisać należy jak kształtowało się pożycie małżonków zanim mąż popadł w uzależnienie oraz jak ono wyglądało później, gdy zaczął zażywać narkotyki. Bardzo istotne jest, żeby wskazać na wszystkie negatywne aspekty związane z uzależnieniem współmałżonka, a więc np. na brak zainteresowania rodziną, utratę pracy, trwonienie pieniędzy, agresywne zachowanie, i żeby wykazać, że właśnie na skutek tych okoliczności doszło do rozkładu pożycia małżonków.

Pamiętać również należy, iż uzależnienie współmałżonka nie tylko może przesądzać o winie w wyroku rozwodowym, lecz także może mieć wpływ na ukształtowanie jego kontaktów z dziećmi.

W wyroku rozwodowym sąd zobowiązany jest bowiem orzec również o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem, bądź dziećmi, obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o tym w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Jeżeli jednakże dobro dziecka za tym przemawia, sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

Ze względu na dobro dziecka ograniczone mogą zostać również kontakty rodzica z dzieckiem, w takim  przypadku sąd może np. zakazać spotykania się z dzieckiem, zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, zezwolić na spotkanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego rodzica albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej wskazanej przez sąd osoby, ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość bądź zakazać porozumiewania się na odległość.

Przeczytaj także: 

Rozwód z orzeczeniem o winie oraz bez orzekania na który się zdecydować? – charakterystyka, czas trwania.

Kontakty z dzieckiem, a alimenty

Jeżeli jednakże utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd może zakazać ich utrzymywania. Wskazana przesłanka „poważnego zagrożenia” jest spełniona w szczególności wówczas, gdy kontakty rodzica z dzieckiem mogą zagrażać jego życiu, zdrowiu, prawidłowemu rozwojowi, bezpieczeństwu, prowadzić do jego demoralizacji, do kształtowania u niego postaw aspołecznych, a także postawy wrogości względem drugiego rodzica. Za zakazaniem utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem może również przemawiać umyślny i powtarzający się charakter nagannych zachowań wobec dziecka.

Uzależnienie rodzica od narkotyków może więc uzasadniać orzeczenie wobec niego ograniczenia lub zakazu utrzymywania kontaktów z dzieckiem, rodzic domagający się ograniczenia lub zakazania kontaktów powinien jednakże w toku postępowania wykazać, iż nieograniczony kontakt rodzica z dzieckiem jest sprzeczny z dobrem małoletniego.

Pamiętać ponadto należy, iż wykazanie winy i uzyskanie wyroku rozwodowego w którym wyłącznie winnym zostanie wskazany współmałżonek nie jest równoznaczne z tym, że rodzic ten zostanie automatycznie ograniczony bądź pozbawiony władzy rodzicielskiej lub że zostaną mu ograniczone bądź zakazane kontakty z dzieckiem, gdyż uregulowanie spraw pomiędzy rodzicem, a dzieckiem zależy od innych przesłanek niż uzyskanie wyroku rozwodowego.

Mąż zażywa narkotyki. Czy mogę rozwieść się z jego winy i zakazać mu kontaktów z dziećmi?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *