Rozwód w praktyce jest potwierdzeniem tego, że między małżonkami zanikły wszelkie więzi uczuciowe, fizyczne i gospodarcze, a więc, że małżeństwo tak naprawdę istnieje już tylko formalnie. Zdarza się jednakże, że pomimo jasnych i jednoznacznych oznak, iż małżeństwo nie funkcjonuje prawidłowo i nie ma szans się utrzymać, jeden z małżonków za wszelką cenę chce tkwić w takim związku, zmuszając współmałżonka do określonego zachowania, czyli w tym wypadku do nie wszczynania procesu rozwodowego.

W takich przypadkach bardzo często dochodzi do stosowania przemocy, a więc siłą mąż pragnie zatrzymać żonę, lub wysuwa pod jej adresem groźby mające się ziścić po wniesieniu przez nią pozwu o rozwód, co oczywiście pogłębia konflikt i wrogo nastawia jednego partnera do drugiego, lecz również i wywiera zamierzony efekt, gdyż nie rzadko ofiara takich działań wycofuje się z rozwiązania małżeństwa, ponieważ boi się o własne zdrowie i życie.

W takich sytuacjach podjęcie zdecydowanych kroków by zakończyć małżeństwo jest bardzo trudne i nie można komuś powiedzieć, co należy zrobić, bo każde małżeństwo i każda sytuacja jest inna i decyzja o rozwodzie musi pochodzić od małżonka, który pragnie zakończyć małżeństwo, warto jednakże pamiętać, że przepisy chronią osobę dotkniętą przemocą i groźbami.

Przede wszystkim, jeżeli mąż grozi żonie, że zrobi jej krzywdę w sytuacji, gdy złoży pozew rozwodowy, można zawiadomić organy ścigania o popełnieniu przez męża względem żony przestępstwa.

Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu karnego, kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zobacz także:

Niebieska karta, kiedy warto ją założyć?

Przemoc domowa – jak doprowadzić do tymczasowego aresztowania agresywnego męża lub partnera?

Ściganie wskazanego przestępstwa następuje tylko na wniosek pokrzywdzonego, zatem to żona musi poinformować organy ścigania o popełnieniu przestępstwa przez męża, w przeciwnym wypadku policja nie będzie podejmować żadnych działań i sprawca nie zostanie ukarany.

Co również istotne, żeby daną osobę skazać za groźby, groźby te muszą u pokrzywdzonego wzbudzić uzasadnione poczucie obawy, że zostaną one zrealizowane. Oznacza to, że zachowanie sprawcy w takim przypadku będzie rozpatrywane obiektywnie, czyli sąd/prokurator będą musieli ustalić czy wysuwane groźby mogły wywołać uczucie strachu lub zagrożenia u przeciętnej osoby, znajdującej się w określonej sytuacji. W przypadku gróźb wysuwanych przez jednego małżonka względem drugiego, zwykle pojawiają się one „w parze” ze stosowaniem przemocy fizycznej, w takim więc przypadku nie ma wątpliwości, że ofiara obawia się spełnienia groźby.

Obawa przed współmałżonkiem może również być skutkiem stosowania przez niego przemocy w rodzinie. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą przede wszystkim skorzystać z przewidzianych ustawą bezpłatnych form pomocy, np. osobom dotkniętym przemocą w rodzinie zapewnia się pomoc w uzyskaniu mieszkania, jeżeli nie mają one tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, mogą zostać objęte procedurą tzw. Niebieskiej Karty, jak również mogą skorzystać z poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego.

Ponadto, jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania. Postanowienie w takiej sprawie zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku i staje się ono wykonalne z chwilą ogłoszenia, może być jednakże zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności.

Jak wynika z powyższego, istnieje wiele form pomocy by wyrwać się z toksycznego związku i na pewno nie można poddać się presji i zastraszaniu przez współmałżonka.

Mąż mi grozi, że mnie zabije jak wniosę pozew o rozwód. Jak mogę zadbać o bezpieczeństwo podczas rozwodu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 × one =