Postępowanie rozwodowe może trwać kilka lat, a jeśli nawet małżonkowie postanowią się rozwieść bezkonfliktowo, proces nie skończy się wcześniej niż po kilku miesiącach, wraz z decyzją o rozwodzie pojawia się więc pytanie w jaki sposób na czas postępowania rozwodowego zapewnić sobie oraz dzieciom konieczne środki utrzymania?

Na szczęście na gruncie obecnie obowiązujących przepisów możliwe jest uzyskanie zabezpieczenia, czyli na czas trwania postępowania sąd może zobowiązać małżonka do przekazywania określonej kwoty pieniężnej koniecznej do utrzymania wspólnych dzieci oraz współmałżonka, żeby jednakże sąd udzielił zabezpieczenia, należy w tym przedmiocie złożyć stosowny wniosek.

Zabezpieczenie polega na tym, że sąd ustala kwotę, która co miesiąc będzie przekazywana przez jednego małżonka drugiemu, przez czas trwania postępowania rozwodowego. W trakcie rozwodu można zatem żądać zabezpieczenia alimentów nie tylko na dzieci, lecz również zabezpieczenia alimentów zaspokajających potrzeby rodziny, w tym drugim więc przypadku wniosek o zabezpieczenie dotyczyć będzie nie tylko potrzeb małoletnich dzieci małżonków, lecz również dzieci pełnoletnich, które nie są w stanie jeszcze samodzielnie się utrzymać, jak również obejmować może koszty utrzymania współmałżonka.

O tym o jakie zabezpieczenie może wystąpić małżonek decyduje oczywiście treść pozwu rozwodowego, gdyż żądanie zabezpieczenia musi być tożsame z wysuwanymi roszczeniami alimentacyjnymi, jeśli więc w pozwie/odpowiedzi na pozew małżonek żąda alimentów na dzieci to wniosek o zabezpieczenie powinien tylko ich dotyczyć. Ponadto, jeżeli wnosimy o zabezpieczenie potrzeb rodziny, wówczas nie ma potrzeby składania odrębnego wniosku o zabezpieczenie alimentów na dzieci, gdyż przez potrzeby rodziny rozumie się również potrzeby małoletnich dzieci małżonków.

Udzielenie zabezpieczenia możliwe jest przed wszczęciem postępowania lub w jego toku, jednakże udzielając zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie, sąd wyznacza termin, w którym pismo wszczynające postępowanie, czyli pozew rozwodowy, powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Termin ten nie może przekraczać dwóch tygodni. Z żądaniem zabezpieczenia może wystąpić każda strona postępowania, konieczne jednak jest, aby uprawdopodobniła ona swe roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. W postępowaniu zabezpieczającym uprawniony nie musi więc udowadniać istnienia roszczenia, które ma być zabezpieczone, gdyż wystarczy jego uprawdopodobnienie.

W przypadku, gdy wniosek o udzielenie zabezpieczenia składany jest wraz z pozwem wówczas wystarcza odwołanie się do dokumentów uzasadniających żądanie pozwu, w pozwie należy bowiem szczegółowo uzasadniać wysokość żądanych alimentów oraz przedłożyć faktury, rachunki na ich poparcie. Natomiast, jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia składany jest w toku postępowania, sąd dokonuje oceny zasadności wniosku nie tylko na podstawie dokumentów przedłożonych przez uprawnionego, ale na podstawie całego materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie.

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje zaś wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a więc powinien zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników oraz oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników i numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku.

Ponadto, wniosek o zabezpieczenie powinien zawierać wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia i uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek. Jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożono przed wszczęciem postępowania, należy nadto zwięźle przedstawić przedmiot sprawy. W razie trudności z uzyskaniem zabezpieczonych alimentów o  ich egzekucję można zwrócić się do komornika.

Przeczytaj także jakie zmiany chce wprowadzić rząd:

Reforma prawa rodzinnego – zmiany dla dobra dzieci i rodzin

Mąż grozi, że jeśli złoże pozew o rozwód pozbawi mnie pieniędzy – jak zapewnić sobie środki na utrzymanie podczas rozwodu dla siebie oraz dzieci?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 × five =