Kancelaria adwokacka Warszawa ( adwokat rodzinny ) specjalizacja sprawy o kontakty z dzieckiem

 Każdy z rodziców ma prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem, niezależnie od tego czy rodzic ten posiada pełną władzę rodzicielską czy też został w niej ograniczony lub całkowicie pozbawiony. Kontakty z dzieckiem obejmują zaś w szczególności przebywanie z dzieckiem, czyli odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, mając oczywiście na uwadze dobro dziecka i uwzględniając jego rozsądne życzenia. W sytuacji, gdy w zakresie kontaktów rodzice nie potrafią się porozumieć, wówczas o kontaktach rozstrzyga sąd opiekuńczy.

            Ustalając kontakty rodzica z dzieckiem sąd określa w jakich dniach, godzinach i gdzie do kontaktu będzie dochodzić, uwzględniając oczywiście szczególne okoliczności, jak np. święta, wakacje, ferie zimowe, urodziny dziecka czy dzień dziecka. W sytuacji jednakże, gdy wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zdecydować o ograniczeniu utrzymywania kontaktów rodzica, lub rodziców, z dzieckiem. W takiej sytuacji sąd może w szczególności: zakazać spotykania się z dzieckiem, zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd, ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość czy zakazać porozumiewania się na odległość.

Przeczytaj także

Co zrobić gdy matka utrudnia ojcu kontakt z dzieckiem?

Ograniczenia mogą także polegać na tym, że sąd określi częstotliwość kontaktów z dzieckiem, wskazując np. jak często rodzice (rodzic) mogą przebywać z dzieckiem czy zabierać go poza miejsce stałego pobytu (i na jak długo). Poszczególne ograniczenia mogą zostać zastosowane przez sąd w stosunku do obydwu rodziców, jak i w stosunku do jednego z nich.  Sąd może zastosować jeden z dopuszczalnych środków ograniczenia kontaktów z dzieckiem, jednakże zakazy mogą być też kumulowane. Sąd, zakazując spotykania się z dzieckiem, może więc jednocześnie zakazać porozumiewania się z nim na odległość. Ingerencja sądu może być też stopniowana.

            W sytuacji jednakże, gdy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania. Całkowity zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem jest najsurowszym środkiem ingerencji sądu w sferę utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem. Zagrożenie lub naruszenie dobra dziecka uzasadniające orzeczenie zakazu kontaktów nastąpi więc wówczas gdy dziecko w następstwie utrzymywania kontaktów z rodzicami porzuca szkołę, zaczyna przebywać w środowiskach nieodpowiednich dla niego (np. narkomanów albo alkoholików). Za zakazaniem utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem może również przemawiać umyślny i powtarzający się charakter ich nagannych zachowań wobec dziecka.

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem po rozwodzie?

            Wydane przez sąd orzeczenie dotyczące kontaktów z dzieckiem, a więc orzeczenie o ograniczeniu kontaktów, jak również o zakazie kontaktów, mogą zostać następnie przez sąd zmienione. Rozstrzygające znaczenie w tej sprawie ma wzgląd na dobro dziecka. Pamiętać jednak należy, iż zmiana ta może polegać na zaostrzeniu środków ingerencji, jak i na ich złagodzeniu. Jeżeli więc np. sąd stwierdzi, że ograniczenie kontaktów z dzieckiem nie wywołuje pożądanych, z punktu widzenia dobra dziecka, efektów, wówczas zakaże ich utrzymywania, jeżeli są spełnione przesłanki takiego zakazu. Może również zaistnieć sytuacja odmienna. Na przykład sąd stwierdzi, że brak jest podstaw do dalszego utrzymywania zakazu kontaktów. W takim wypadku sąd może uchylić ten zakaz, jednocześnie wskazując na czym polegać ma ograniczenie kontaktów. Ograniczenie to może zostać następnie zniesione.

Kontakty z dzieckiem, a alimenty.