Postępowania rozwodowe są jednymi z najdłużej toczących się procesów, zwłaszcza jeżeli strony chcą, aby w wyroku rozwodowym znalazło się orzeczenie o winie małżonka za rozpad pożycia małżeńskiego stron, gdyż wówczas mogą trwać nawet trzy lata. W tym czasie wielu małżonków prowadzi ze sobą prawdziwą wojnę, utrudniając życie partnerowi na różne sposoby i próbując go dyskredytować w oczach rodziny czy znajomych. Niestety bardzo często w ferworze walki małżonkowie zapominają lub nie zdają sobie sprawy z uczuć własnych dzieci, które również, tak samo jak rodzice, są zaangażowane w rozwód i dla których rozstanie rodziców nie rzadko stanowi znaczne obciążenie psychiczne, zwłaszcza jeśli dla rodziców kartę przetargową stanowi właśnie dziecko. Podczas wielu procesów rozwodowych rozwodzący się małżonkowie nie mieszkają ze sobą, a wspólne małoletnie dzieci pozostają pod opieką jednego z nich, najczęściej matki, co niestety daje duże pole manewru do rozwijania swego rodzaju intryg. Nagminnie obserwowanym zjawiskiem podczas toczących się spraw rozwodowych jest bowiem blokowanie przez jednego rodzica, kontaktów dziecka z drugim rodzicem. Rodzic nie zezwalający na kontakty dziecka z drugim rodzicem najczęściej zasłania się dobrem dziecka, bo tylko on najlepiej zdaje sobie sprawę co dla małoletniego jest najlepsze, całkowicie pomijając fakt, że dziecko potrzebuje stałego kontaktu z obojgiem rodziców, aby wykształcić i utrzymać prawidłową więź zarówno z ojcem, jak i z matką. W wyroku rozwodowym oczywiście sąd zawrze rozstrzygnięcie o kontaktach rodzica z dzieckiem, który mieszka oddzielnie, jednakże do czasu orzeczenia rozwodu kontakty te w jakiś sposób należy utrzymywać, co więc można zrobić?

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem, które jednocześnie jest najskuteczniejsze, jest skierowanie do sądu wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas postępowania rozwodowego. Samo zabezpieczenie polega natomiast na uregulowaniu kontaktów z dzieckiem, względnie na ich ograniczeniu lub zakazaniu.

Wskazany wniosek składany jest, gdy nie ma możliwości realizacji kontaktów z dzieckiem z uwagi na działania rodzica pod którego opieką dziecko stale przebywa, co powoduje, że drugi rodzic pozostaje praktycznie całkowicie pozbawiony możności wykonywania kontaktów. Wniosek o zabezpieczenie kontaktów powinien zawierać dokładny opis, jak kontakty mają wyglądać, a więc gdzie, w jakich dnia i w jakich godzinach mają się odbywać, kto ma dziecko na kontakty przywozić i kto ma odwozić dziecko do miejsca zamieszkania. W uzasadnieniu takiego wniosku wskazać natomiast należy na więzi emocjonalne łączące rodzica pozbawionego kontaktu z dzieckiem oraz na fakt, że brak możliwości spotkań stanowi zagrożeniem dla dobra małoletniego.

Przepisy nie określają terminu w jakim wniosek o zabezpieczenie kontaktów ma być złożony, można go zawrzeć zarówno w piśmie inicjującym cały proces, a więc w pozwie rozwodowym, jak również można go wnieść w trakcie toczącego się postępowania poprzez złożenie osobnego pisma.

Zasadą jest, że sąd w przedmiocie zabezpieczenia orzeka po przeprowadzeniu w tym przedmiocie rozprawy. Udzielenie zabezpieczenia może jednak wyjątkowo nastąpić bez przeprowadzenia rozprawy, na posiedzeniu niejawnym, gdy zachodzi przypadek niecierpiący zwłoki, a więc kiedy zagrożone jest dobro dziecka i sytuacja wymaga niezwłocznego działania. Przeprowadzenie rozprawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o zabezpieczenie kontaktów pozwala sądowi nie tylko wysłuchać obie strony postępowania, ale także umożliwia rodzicom nawiązanie dialogu i wypracowanie wspólnego, zgodnego dla obydwóch stron, stanowiska w zakresie kontaktów rodzica z dzieckiem, co z pewnością ułatwi dalsze kontakty rodziców w sprawach dotyczących dziecka. Ponadto, osiągnięcie kompromisu w zakresie ustalenia kontaktów rodzica z dzieckiem znacznie minimalizuje szansę na złożenie zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu, znika zatem stan niepewności co do kontaktów rodzica z dzieckiem, a sąd może przystąpić do merytorycznego rozpoznania sprawy.

Oczywiście zdarza się, że pomimo uzyskania pozytywnego i ostatecznego postanowienia o zabezpieczeniu kontaktów w trakcie procesu rozwodowego, rodzic nadal ma problem z ich egzekwowaniem, gdyż współmałżonek nie respektuje orzeczenia sądu w tym zakresie. Problem może pojawić się też po drugiej stronie, gdy rodzic, którego kontakty z dzieckiem zostały uregulowane postanowieniem sądu, nadużywa ich bądź nie stosuje się do nich. Ustawodawca przewidując, iż może dojść do takiej sytuacji, zawarł zapisy, zgodnie z którymi w razie uzasadnionej obawy naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, lub osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem albo osobę, której tego kontaktu zakazano, sąd opiekuńczy może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej: osobie, pod której pieczą dziecko pozostaje – na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem albo osobie, której tego kontaktu zakazano – na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje.

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem złożony w trakcie trwania procesu rozwodowego, a więc w odrębnym piśmie, podlega stałej opłacie, w wysokości 40 zł. Jeżeli natomiast wniosek o zabezpieczenie kontaktów zgłoszony zostanie w piśmie inicjującym postępowanie, wówczas jest on zwolniony od opłaty sądowej.

Pamiętać również należy, iż, jak sama nazwa wskazuje, postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia kontaktów rodzica z dzieckiem obowiązuje tylko do czasu wydania w sprawie wyroku rozwodowego, a to oznacza, że, gdy wyrok zostanie wydany, postanowienie o kontaktach upada i nie będą one realizowane na jego podstawie. Powyższe uzasadnione jest faktem, iż sąd w wyroku rozwodowym zobowiązany jest zawrzeć rozstrzygnięcie o kontaktach małoletniego z rodzicem pod którego opieką dziecko nie będzie stale przebywać, zatem, aby nie istniały równolegle dwa orzeczenia regulujące ten sam przedmiot, ustawodawca zdecydował się na takie rozwiązanie prawne. Bardzo często zdarza się jednak, że jeżeli w toku postępowania rozwodowego rodzice wspólnie ustalili częstotliwość kontaktów i system ten się sprawdza oraz nadal im odpowiada, sąd w wyroku rozwodowym „powieli” zapisy postanowienia o zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem.

 

 

Kontakty z dzieckiem w trakcie sprawy o rozwód

Komentarz do “Kontakty z dzieckiem w trakcie sprawy o rozwód

  • 3 sierpnia 2015 z 10:17
    Permalink

    W ferworze walki rodziców niestety ciepią dzieci o których najczęściej ci jakby zapominają. Wydaje się, że odrobina inicjatywy ze strony np. nauczyciela/ adwokata / radcy mogłaby uczulić dorosłych na to, że mimowolnie do końca życia będą rodzicami dzieci, których dobro jest najważniejsze.

    Powtórz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

three × 2 =