Ci sami rodzice, jedno dziecko, a spraw sądowych całe mnóstwo, niestety właśnie tak czasem wygląda rzeczywistość z jaką można się spotkać na korytarzu sądowym.

Kompleksowe uregulowanie wszystkich kwestii dotyczących rodziny jest możliwe tylko w wyroku rozwodowym, ustawodawca wprost bowiem wskazał, iż w orzeczeniu rozwodowym znaleźć się musi także rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej obojga rodziców, kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o alimentach, jeśli jednak rodzice małżeństwem nigdy nie byli, lub gdy są po już rozwodzie, i chcą na nowo uregulować sprawy dotyczące dziecka to niestety, ale muszą się liczyć z prowadzeniem kilku postępowań jednocześnie.

Nie małe zaskoczenie u rodziców wywołuje również fakt, że niezależnie od tego czy wszystkie wskazane powyżej kwestie zostały rozstrzygnięte w wyroku rozwodowym, czy też w każdej z przedmiotowych spraw zostało wydane osobne orzeczenie, w żadnym wypadku nie jest dopuszczalne „modyfikowanie” orzeczenia przez rodzica, dlatego, że drugi rodzic orzeczenia w innej kwestii nie wykonuje.

Zasygnalizowana powyżej sytuacja zazwyczaj ma miejsce w przypadku realizowania kontaktów z dzieckiem i opóźnień w płatności świadczeń alimentacyjnych. Otóż, bardzo często zdarza się, iż w przypadku, gdy dziecko zamieszkuje na stałe z matką, a ojciec zobowiązany jest do przekazywania świadczenia alimentacyjnego w określonej wysokości oraz ma ustalone prawo do systematycznych kontaktów z małoletnim, w momencie, gdy nie przekazuje świadczenia alimentacyjnego w terminie, matka, żeby zdyscyplinować ojca, uniemożliwia mu nawiązanie osobistego kontaktu z dzieckiem, twierdząc, że np. dziecko jest chore lub organizując mu dodatkowe zajęcia w terminie wyznaczonych kontaktów.

W taki oto sposób matka stara się wyegzekwować zasądzone świadczenie alimentacyjne, zwykle nie do końca zdając sobie sprawę z tego, że nie tędy droga i że jej zachowanie może skutkować nałożeniem na nią kary finansowej za uniemożliwianie ojcu kontaktu z dzieckiem.

Nie bez przyczyny ustawodawca znacznie uprościł i przyspieszył proces egzekucji zaległych świadczeń alimentacyjnych, dlatego jeśli zobowiązany rodzic zalega z płatnością alimentów, wówczas można zwrócić się do komornika o egzekucję tego świadczenia, w żadnym natomiast wypadku nie można egzekwować zaległego świadczenia kosztem innego orzeczenia, którym w opisanym przypadku jest ustalone prawo do kontaktu z dzieckiem.

Ojciec, który wskazanym zachowaniem matki został pozbawiony kontaktu z dzieckiem może natomiast wystąpić do sądu o wydanie postanowienia o zagrożeniu nakazaniem zapłaty określonej kwoty za nie wykonywanie ustalonych kontaktów, a następnie, gdy sytuacja będzie się utrzymywać, może wystąpić o wydanie nakazu zapłaty określonej kwoty od matki.

Uświadomić więc sobie należy, iż orzeczenie zasądzające alimenty, jak również orzeczenie ustalające kontakty, są od siebie zupełnie niezależne i odrębne, ich egzekucja została odmiennie uregulowana w odpowiednich przepisach, a więc rodzice nie mogą tak po prostu uzależniać ich wykonania od spełnienia innego świadczenia.

Podobnie oczywiście jest w odwrotnej sytuacji, a więc, gdy matka bez powodu utrudnia kontakt dziecka z ojcem, to ojciec nie może nagle przestać płacić zasądzonych alimentów po to, żeby ten kontakt przywrócić. W tym wypadku zastosowanie także znajdą przepisy dotyczące egzekucji kontaktów z dzieckiem oraz świadczeń alimentacyjnych.

Odnosząc się do relacji kontakty z dzieckiem-alimenty, wskazać ponadto należy, iż zakres kontaktów może mieć wpływ na wysokość świadczenia alimentacyjnego. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczenie alimentacyjne to nie tylko przekazywanie określonych środków pieniężnych, lecz również osobiste staranie o utrzymanie i wychowanie dziecka, co oznacza, że przy ustalaniu wysokości należnych alimentów należy uwzględnić ile każdy z rodziców czasu poświęca na osobiste zajmowanie się dzieckiem i w jakim stopniu każdy z nich jest obciążony codziennymi obowiązkami związanymi z wychowaniem dziecka.

Niewielki udział jednego z rodziców we wskazanych powyżej obowiązkach może bowiem uzasadniać żądanie od niego wyższego świadczenia alimentacyjnego w formie pieniężnej niż wynika to z prostej kalkulacji matematycznej pół na pół, dlatego warto wskazaną okoliczność podnieść podczas postępowania o alimenty.

Kontakty z dzieckiem, a alimenty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

four × 4 =