W każdym postępowaniu rozwodowym sąd zobowiązany jest orzec, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, jeśli jednakże małżonkowie zgodnie wniosą by sąd zaniechał orzekania o winie, wówczas wyrok rozwodowy takiego rozstrzygnięcia nie będzie zawierać.

Jak powszechnie wiadomo, postępowania w których ustala jest wina rozkładu pożycia trwają znacznie dłużej, są bardziej skomplikowane i nie rzadko inicjują lub przynajmniej zaostrzają już istniejący między małżonkami konflikt, dlatego stosunkowo często żądanie rozwodu bez orzekania o winie pojawia się właśnie z tych powodów, a nie dlatego, że nie ma obiektywnych podstaw by winę przypisać.

Rozważając więc czy żądać rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka przede wszystkim należy się zastanowić czy istnieją przesłanki by tę winę przypisać, czy też jest to w tym zakresie raczej postępowanie „dla zasady”, zatytułowane: „nie ułatwię mu życia”.

Wina w wyroku rozwodowym zostanie przypisana temu małżonkowi, bądź obydwojgu małżonkom, który swoim zawinionym zachowaniem doprowadził do ustania albo utrwalenia rozkładu pożycia małżeńskiego, czyli do rozkładu więzi duchowej, gospodarczej i fizycznej. Przyczyną rozwodu może więc być praktycznie wszystko, czyli każde zachowanie i czynność, która skutkowała rozkładem małżeństwa, żeby jednakże winę w wyroku rozwodowym przypisać, zachowanie to musi nosić znamiona winy, a więc wymaga ustalenia, że zostały naruszone obowiązki małżeńskie na skutek bądź umyślnego, bądź nieumyślnego zachowania się/postępowania.

W społeczeństwie dość powszechne jest przekonanie, że zawinionym zachowaniem skutkującym przypisaniem winy w wyroku rozwodowym jest zdrada małżeńska i jeśli np. kochanka męża jest w ciąży, to żona w ogóle nie powinna się zastanawiać tylko musi wnosić o rozwód z jego wyłącznej winy. Ogólne przeświadczenie nie zawsze jednakże idzie w parze z regulacjami zawartymi w ustawie, bo o ile zdrada zawsze jest moralnie naganna, to jednak nie zawsze skutkować będzie przypisaniem winy w wyroku rozwodowym.

Przeczytaj także:

Dowody zdrady, czy to wystarczy do rozwodu?

Wina wyłączna w rozwodzie, a możliwość walki o opiekę nad dzieckiem.

 

Zdrada może zostać uznana za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego małżonków i małżonek zdradzający zostanie uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa w wyroku rozwodowym, gdy właśnie na skutek owej zdrady małżeństwo się rozpadło.

Jeśli więc małżeństwo dobrze się układało, małżonkowie trwali we wspólnym pożyciu, tworząc zgodną rodzinę, jednakże wszystko uległo zmianie, gdy na jaw wyszła zdrada małżonka, wówczas winą za rozpad małżeństwa będzie można obciążyć małżonka zdradzającego, jeśli bowiem do zdrady by nie doszło to małżeństwo nadal prawidłowo by funkcjonowało.

W procesie rozwodowym zdradzona żona będzie jednak musiała nie tylko udowodnić, że zdrady się mąż dopuścił, gdyż mało prawdopodobne, że mąż w sądzie potwierdzi, iż do zdrady doszło, lecz musi również wykazać związek przyczynowy pomiędzy zdradą, a ustaniem pożycia małżeńskiego, czyli zobowiązana będzie udowodnić, że pozytywne relacje między małżonkami oraz wspólne pożycie ustały na skutek czynu, którego dopuścił się współmałżonek.

W niektórych jednak przypadkach, mimo iż współmałżonek rozpoczął nowy związek będąc jeszcze w związku małżeńskim, zdrada może nie zostać uznana za przyczynę rozpadu małżeństwa i z tego powodu winy w wyroku rozwodowym przypisać nie będzie można. Sytuacja taka zaistnieje, gdy małżonkowie wcześniej z jakichś powodów podjęli decyzję o rozstaniu, a więc, gdy przed zdradą nastąpiło trwałe i zupełne zerwanie między nimi więzi małżeńskich.

Jeśli zatem np. małżonkowie od dwóch lat nie mieszkają ze sobą, jednakże proces rozwodowy wcześniej nie został przeprowadzony, lecz został zainicjowany dopiero wówczas, gdy nowa partnerka męża dowiedziała się, że jest w ciąży, to fakt, że mąż jest w nowym związku nie będzie świadczyć o jego winie w rozkładzie pożycia małżonków.

Zasadnicze znaczenie ma tutaj oczywiście kiedy nowy związek męża się rozpoczął, jeśli nowa relacja powstała po wyprowadzeniu się od małżonki, to nie będzie to przyczyną rozpadu małżeństwa, jeśli jednak wyprowadzka była skutkiem nawiązania związku pozamałżeńskiego, wówczas żądanie wyłącznej winy męża w wyroku rozwodowym będzie uzasadnione.

Rozważając rozwód z orzekaniem o winie zawsze należy „na chłodno” ocenić czy zachodzą w danym przypadku przesłanki warunkujące przypisanie wyłącznej winy współmałżonkowi, dla małżonka, który jest w taki rozwód bezpośrednio zaangażowany nie zawsze jest to łatwe zadanie, dlatego najlepiej w tej kwestii poradzić się profesjonalnego pełnomocnika.

Kochanka męża jest w ciąży – rozwód z orzekaniem o winie czy bez?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

fourteen − 8 =