Jak w każdym postępowaniu sądowym, również w trakcie rozwodu, strona, która wskazuje na dane okoliczności i podnosi jakieś twierdzenie, musi podczas procesu swoje stanowisko udowodnić, a więc przedstawić odpowiednie dowody i argumenty świadczące o jego zasadności. W przypadku postępowań rozwodowych problemem zwykle jest zgromadzenie odpowiednich dowodów świadczących np. o zdradzie współmałżonka lub jego problemach z hazardem, dlatego coraz częściej małżonkowie decydują się zatrudnić detektywa, aby w ten sposób zdobyć dowody na postępowanie rozwodowe.

Angażowanie detektywa, by uzyskać niezbite dowody w procesie rozwodowym, nie jest konieczne, gdy rozwód ma być przeprowadzony bez orzekania o winie, a więc, gdy małżonkowie zgodnie wniosą o to by sąd nie ustalał, który z małżonków swym zachowaniem doprowadził do rozpadu małżeństwa. Takie procesy zwykle trwają krócej i nie wywołują między małżonkami, aż tylu negatywnych emocji co rozwód z orzekaniem o winie.

Orzeczenie rozwodu w takim przypadku nastąpi, gdy sąd ustali, że między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, w trakcie takiego postępowania sądowego małżonkowie będą musieli więc wykazać, że nie łączy ich już więź duchowa, gospodarcza i fizyczna. Powyższe ustalane jest przede wszystkim na podstawie zeznań samych małżonków, w każdym postępowaniu rozwodowym sąd ma obowiązek wysłuchać rozwodzące się osoby, jeśli zatem małżonkowie zgodnie stwierdzą, że ich kontakty małżeńskie ustały już jakiś czas temu, czego konsekwencją była np. wyprowadzka jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania, wówczas orzeczenie rozwodu stanowi zazwyczaj formalność, i jeśli małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, takie postępowanie może się zakończyć już na pierwszej rozprawie sądowej.

Postępowanie rozwodowe komplikuje się jednakże i zwykle trwa znacznie dłużej, gdy wyrok rozwodowy ma zawierać orzeczenie o winie. Podczas takiego procesu małżonkowie nie tylko muszą wykazać, iż ustały między nimi wszelkie więzi małżeńskie, lecz dodatkowo, w zależności od tego czy tylko jeden małżonek wnosi o orzeczenie winy czy też oboje wzajemnie winę sobie zarzucają, konieczne jest przedłożenie dowodów świadczących o tym, że to zachowanie współmałżonka doprowadziło do rozpadu więzi małżeńskich.

Zwykle w takich procesach, gdy małżonek nie dysponuje wystarczającymi dowodami, aby winę współmałżonka udowodnić, decyduje się skorzystać z usług detektywa, zanim jednakże małżonek zdecyduje się na taki krok, warto rozważyć czy pomoc detektywa jest faktycznie niezbędna i przede wszystkim, czy uzyskane przez niego dowody będą przydatne w postępowaniu rozwodowym. Jeśli bowiem np. żona żąda rozwodu z wyłącznej winy męża, gdyż ten stosował przemoc domową, to detektyw w takiej sprawie raczej nie pomoże, gdyż głównymi dowodami w przypadku stosowania przemocy są raporty policyjne, Niebieska Karta, obdukcje lekarskie oraz okoliczność, że wobec sprawcy toczy się z tego tytułu postępowanie karne.

Inaczej natomiast sytuacja będzie wyglądać, gdy np. mąż zarzuca zdradę żonie i w tym upatruje jej winy w rozkładzie małżeństwa, bądź gdy mąż popadł w hazard i właśnie ta okoliczność doprowadziła do ustania więzi małżeńskich. W takich sytuacjach pomoc detektywa w pozyskaniu dowodów świadczących o winie współmałżonka może okazać się niezbędna, pamiętać jednakże należy, że samo udowodnienie zawinionego zachowania nie jest wystarczające, aby temu współmałżonkowi przypisać wyłączną winę w rozkładzie małżeństwa, gdyż w toku procesu należy dodatkowo wykazać, że właśnie przez to zachowanie więzi małżeńskie ustały. Jeśli więc np. żona zdradę mężowi udowodniła, gdyż detektyw zdobył odpowiednie dowody, jednakże w trakcie procesu okazało się, że zdrada nie była przyczyną, lecz następstwem rozkładu pożycia małżeńskiego, wówczas mężowi, z powodu zdrady, winy w wyroku rozwodowym przypisać nie będzie można.

W przypadku rozwodu nie tylko więc jednoznaczne dowody, lecz również odpowiednie, adekwatne do podnoszonych zarzutów, będą posiadać wartość procesową i mogą przesądzić o treści wyroku rozwodowego. Zatrudnienie detektywa w postępowaniu rozwodowym w dużej mierze uzależnione jest więc od okoliczności danej sprawy i tego w jakim zachowaniu współmałżonka winy druga strona się dopatruje, istotne ponadto jest, aby poza przedstawieniem właściwych dowodów w toku postępowania wykazać związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy zawinionym zachowaniem małżonka, a rozpadem pożycia małżeńskiego.

Kiedy warto zatrudnić detektywa do sprawy o rozwód?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

15 − 12 =