W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy i do współdziałania dla dobra założonej przez siebie rodziny, obowiązek ten odpada jednakże, gdy zdecydują się na rozwód, lecz nie jest to równoznaczne z tym, że wraz z rozwodem wygasają wszelkie roszczenia jednego małżonka względem drugiego.

Po rozwodzie zaktualizować się bowiem mogą roszczenia alimentacyjne między małżonkami, ich zakres zależy jednakże od tego czy rozwód nastąpił z orzekaniem o winie, czy też bez orzekania.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Ze wskazanym roszczeniem alimentacyjnym wystąpić zatem będzie mógł ten małżonek, który uzyskał rozwód bez orzekania o winie, z wyłącznej winy współmałżonka bądź gdy rozwód nastąpił z winy obydwóch stron, z kolei zasadniczą przesłanką wskazanego obowiązku alimentacyjnego jest niedostatek uprawnionego.

Według utrwalonego w orzecznictwie poglądu rozwiedziony małżonek znajduje się w niedostatku wtedy, gdy własnymi siłami nie jest w stanie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części.

Przeczytaj także:

Rozwód – żona będzie walczyła o pieniądze kosztem dzieci. Jak przygotować się do sprawy rozwodowej?

Dlaczego nie warto dążyć do rozwodu z orzekaniem o winie gdy nie ma przesłanek?

Rozwód bez ustalania winy – czy warto się na niego zdecydować dla dobra dzieci pomimo tego, że są przesłanki aby winę ustalić?

Usprawiedliwione potrzeby to takie, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu normalne warunki bytowania, odpowiednie do jego stanu zdrowia i wieku. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy z kolei od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Przytoczona powyżej regulacja nie jest jedyną, która odnosi się do kwestii alimentów między byłymi małżonkami, odmienne bowiem, i znacznie szerzej, zakres obowiązku alimentacyjnego został uregulowany w przypadku orzeczenia wyłącznej winy jednego z małżonków w wyroku rozwodowym.

Przepisy w tym względzie stanowią, iż jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Pierwszą przesłankę stanowi wyłączna wina rozkładu pożycia istniejąca po stronie małżonka, na którego ma być nałożony ten obowiązek alimentacyjny. Przesłanka ta występować będzie we wszystkich przypadkach, w których orzeczenie rozwodu następuje z winy jednego tylko małżonka.

Drugą przesłanką jest natomiast istotne pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego na skutek orzeczenia rozwodu. W orzecznictwie utrwalone jest, że przy ocenie spełnienia tej przesłanki należy brać pod uwagę warunki materialne tego małżonka, jakie miałby, gdyby drugi z małżonków spełniał należycie swoje obowiązki i gdyby małżonkowie kontynuowali pożycie.

Wskazuje się również, że sąd powinien brać pod uwagę tę sytuację materialną, jaką małżonek niewinny w czasie trwania małżeństwa powinien był mieć, a nie tę, jaką faktycznie miał w następstwie nieprawidłowego i niewłaściwego postępowania współmałżonka, który np. ograniczał swoje realne możliwości zarobkowe albo skąpił środków na zaspokojenie potrzeb rodziny. Omówiona regulacja chroni więc małżonka, który nie został obciążony winą w wyroku rozwodowym w ten sposób, że może on ubiegać się w szerszym, bardziej uprzywilejowanym, zakresie o świadczenia alimentacyjne od byłego małżonka.

Z ekonomicznego punktu widzenia warto więc starać się o rozwód z orzekaniem o winie, gdyż uzyskanie rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka nie tylko umożliwi ubieganie się o alimenty w większym zakresie, w przypadku pogorszenia sytuacji materialnej po rozwodzie, lecz również małżonek uznany za wyłącznie winnego nie będzie mógł ubiegać się o alimenty nawet, gdy popadnie w niedostatek.

Pamiętać jednakże należy, że domaganie się orzeczenia wyłącznej winy współmałżonka w wyroku rozwodowym musi być uzasadnione i w toku postępowania wina ta musi być udowodniona, jeśli bowiem brak będzie podstaw do przypisania wyłącznej winy współmałżonkowi, wówczas sąd może uznać iż oboje małżonkowie są winni, a nawet za winnego może zostać uznany ten małżonek, który domagał się orzeczenia wyłącznej winy drugiego małżonka.

Rozważasz założenie sprawy o rozwód – przeczytaj więcej informacji 

Informacje podstawowe – rozwód

 

Kiedy warto starać się o rozwód z orzekaniem o winie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

10 + 1 =