Świadczenie alimentacyjne ma na celu zapewnienie środków utrzymania, a więc środków, które są niezbędne do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb osobie, która sama nie może się utrzymać. W przypadku dzieci świadczenie to rozciąga się również na dostarczanie środków wychowania, które polega na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego, zwykle więc wyższy finansowy ciężar alimentów ponosi rodzic z którym dziecko stale nie zamieszkuje. Niezależnie jednakże od tego w jaki sposób zostanie ukształtowany obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka, pamiętać należy, iż nie jest to obowiązek definitywny, niezmienny, który jeśli raz zostanie ustalony na określonym poziomie to pozostaje taki, aż do momentu jego wygaśnięcia. 

Zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. W doktrynie przyjmuje się natomiast, iż przez zmianę stosunków należy rozumieć istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do przekazywania świadczenia alimentacyjnego albo istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a zmiany te mają mieć charakter trwały. Na skutek zaistnienia wskazanych zmian ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego może więc wymagać skorygowania przez zmniejszenie lub zwiększenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Podwyższenie alimentów będzie zatem uzasadnione, gdy w sposób istotny wzrosną podstawowe potrzeby dziecka, a może to nastąpić bądź w sposób naturalny, wraz z rozwojem dziecka, bądź na skutek zdarzeń, których nie można było przewidzieć, jak np. choroba, wypadek, bądź gdy zwiększą się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do przekazywania świadczenia alimentacyjnego. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż w przypadku, gdy zakres obowiązku alimentacyjnego ustalany był w stosunku do dziecka małego, np. dwuletniego, to w sytuacji, gdy dziecko dorasta, rozpoczyna naukę w szkole, potrzeby dziecka wzrastają, a więc i wymaga ono wyższych nakładów finansowych.

W takim jednak przypadku sam fakt, iż dziecko dorasta nie wystarcza do uwzględnienia przez sąd powództwa o podwyższenie alimentów, gdyż w toku takiego procesu należy wykazać na jakim poziomie obecnie kształtują się koszty utrzymania małoletniego i jeśli tylko możliwości zarobkowe oraz majątkowego zobowiązanego do alimentacji na to pozwolą, powództwo takie zostanie uwzględnione. Powództwo o podwyższenie alimentów uzasadnione będzie również, gdy koszty utrzymania małoletniego wzrosną wskutek sytuacji losowych, których nie można było wcześniej przewidzieć, jak np. nagła, poważna choroba, której leczenie wymaga znacznych nakładów finansowych, lub wypadek, którego konsekwencją jest przeprowadzenie długiej i kosztownej rehabilitacji.

Obowiązek alimentacyjny wobec małoletniego może zostać ukształtowany poprzez orzeczenie sądu w tym zakresie, lub poprzez zawarcie przez rodziców umowy co do wysokości alimentów, i w taki sam sposób obowiązek ten może zostać zmieniony, o czym zwykle się zapomina. Pamiętać jednak należy, iż świadczenie alimentacyjne nie jest ustalane na z góry określony czas i przede wszystkim nie trwa np. do ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia lub do ukończenia przez dziecko nauki, jednakże nie dłużej niż do jego dwudziestego piątego roku życia. Obowiązek alimentacyjny ustaje bowiem, gdy staje się on bezzasadny, a więc, gdy uprawniony do alimentów np. ukończył szkołę i podjął pracę. Ustanie obowiązku alimentacyjnego może nastąpić w orzeczeniu sądowym lub na skutek umowy między zobowiązanym do alimentów i osobą uprawnioną do alimentów, gdyż po uzyskaniu przez dziecko pełnoletniości nie jest ono już reprezentowane przez drugiego rodzica w zakresie alimentów.

Wiedzieć ponadto należy, iż orzeczenie zmieniające zakres obowiązku alimentacyjnego może działać wstecz i może obejmować okres przed wytoczeniem powództwa w tym przedmiocie. Jednakże, żeby podwyższone alimenty zostały zasądzone wstecz, fakt ten musi wynikać wprost z sentencji orzeczenia, gdyż w przeciwnym razie obowiązek alimentacyjny ulega zmianie z dniem uprawomocnienia się wyroku na podstawie którego alimenty zostały podwyższone.

Kiedy można ubiegać się o podwyższenie alimentów?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 × 1 =