Rozwód nigdy nie jest łatwym doświadczeniem, w szczególności, gdy z małżeństwa pochodzą małoletnie dzieci, gdyż w takim przypadku rozstanie rodziców wymaga również uregulowania spraw dotyczących dzieci, takich jak alimenty, władza rodzicielska czy opieka nad małoletnimi.

Najbardziej pożądanym w takiej sytuacji jest, aby to rodzice wspólnie wypracowali porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeśli jednak osiągnięcie konsensusu nie jest możliwe, wówczas sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej oraz o opiece nad dzieckiem po przeprowadzeniu postępowania w tym zakresie.

Jak zostało powyżej wskazane, na gruncie obecnych uregulowań priorytet nadaje się wspólnemu wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez rodziców po rozwodzie, jeśli jednak dobro dziecka za tym przemawia, władza rodzicielska jednego z rodziców może zostać ograniczona do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

Ograniczenie, czy nawet pozbawienie jednego z rodziców władzy rodzicielskiej względem małoletniego, oczywiście nie wyłącza prawa do osobistego kontaktu rodzica z dzieckiem, jednakże w takim przypadku opieka nad dzieckiem takiemu rodzicowi nie zostanie przyznana.

Władza rodzicielska ma więc ścisły związek z uzyskaniem prawa do opieki nad dzieckiem, gdyż jej pozbawienie lub ograniczenie spowoduje, że opieka nad małoletnim zostanie przyznana rodzicowi, który pełnię władzy zachował, co nie wyklucza oczywiście sytuacji w której oboje rodziców zachowają pełną władzę rodzicielską, natomiast opieka nad dzieckiem zostanie przyznana jednemu z nich.

Skuteczna pomoc na gruncie prawa rodzinnego

Kancelaria prawa rodzinnego Warszawa

W sytuacji, gdy sąd musi zdecydować, któremu z rodziców przyznać należy prawo do opieki nad dzieckiem po rozwodzie, przedmiotem rozważań sądu, zanim podejmie decyzję w tym zakresie, będą dwie kwestie, a mianowicie dobro dziecka oraz warunki osobiste każdego z rodziców do sprawowania tej opieki.

Jak w każdej sprawie dotyczących małoletnich, priorytet stanowi dobro dziecka, ustalenie opieki nad dzieckiem powinno więc nastąpić przede wszystkim z uwzględnieniem potrzeb małoletniego, które każdorazowo muszą zostać wnikliwie zbadane przez sąd.

Na przestrzeni lat wypracowano oczywiście szereg przesłanek, które sąd winien uwzględnić ustalając prawo do opieki nad dzieckiem, pod uwagę należy więc wziąć m.in. wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem oraz rodzeństwem, a także środowisko w którym dziecko będzie wychowywane. Poza dobrem dziecka, sąd ustalając prawo do opieki uwzględnić musi także warunki osobiste każdego z rodziców do sprawowania opieki, a więc w tym przypadku badane jest jakim dana osoba jest rodzicem, jak kształtują się jej relacje z dzieckiem, ile czasu jest w stanie poświęcić dziecku, a także jaki poziom życia dziecko będzie mieć zapewniony.

Rodzic starający się o opiekę nad dzieckiem musi w toku postępowania nie tylko wykazać, że posiada predyspozycje materialne do podjęcia opieki nad dzieckiem, a więc stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie i osiąganie wystarczających do utrzymania dochodów, lecz również, że jest odpowiedzialnym i troskliwym rodzicem, który jest w stanie zapewnić dziecku lepszą opiekę niż jego były małżonek.

Ustalenie wskazanych okoliczności, zwłaszcza tych odnoszących się do sfery emocjonalnej dziecka i związania z każdym z rodziców bywa bardzo trudne i skomplikowane, w szczególności, gdy dziecko jest bardzo małe. W toku postępowań o ustalenie prawa do opieki praktycznie zawsze przeprowadzony jest dowód z opinii sporządzonej przez biegłego psychologa, w której na podstawie przeprowadzonego badania, psycholog określa związek emocjonalny dziecka z każdym z rodziców oraz ich warunki osobiste do sprawowania opieki nad małoletnim.

W przypadku jednakże, gdy dziecko jest zbyt małe, aby mogło wziąć udział w badaniu psychologicznym, ustalenie prawa do opieki może nastąpić poprzez posiłkowanie się wypracowanym stanowiskiem judykatury w tym przedmiocie, bowiem już w latach `50 został przez Sąd Najwyższy wyrażony pogląd, który nadal pozostaje aktualny, iż w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa wskazane jest, by dziecko pozostawało pod opieką matki ze względu na jej większą uczuciowość i skłonność do jej uzewnętrzniania oraz właściwą matce troskę o zaspokajanie codziennych potrzeb dziecka.

Postępowania w których ustalane jest prawo do opieki nad dzieckiem są zwykle skomplikowane i wymagają zbadania przez sąd wielu aspektów, które następnie rozważane są w kontekście dobra dziecka, starając się więc o opiekę nad dzieckiem w żadnym wypadku nie można biernie oczekiwać na orzeczenie sądu w tym zakresie, lecz poprzez powołanie odpowiednich dowodów należy wykazać, iż lepiej zostają spełnione warunki do przyznania opieki nad małoletnim  po stronie danego rodzica.

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem po rozwodzie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

17 − seven =