Istnieje kilka sposobów by dokonać podziału majątku wspólnego po rozwodzie, jeśli jednak między byłymi małżonkami zachodzi konflikt, który powoduje, że nie potrafią się porozumieć w zakresie podziału, wówczas podziału będzie musiał dokonać sąd.

Postępowanie o podział majątku toczy się w trybie nieprocesowym, co oznacza, że jest ono inicjowane wnioskiem, a nie pozwem, a strony biorące w nim udział to wnioskodawca i uczestnik, jednak jak do każdego postępowania, również i do tego należy się odpowiednio przygotować.

Podczas postępowania o podział majątku zadaniem sądu jest ustalenie składników majątku wspólnego, a następnie dokonanie jego podziału, rozważając więc złożenie wniosku o podział majątku musisz pamiętać, że we wniosku tym powinny zostać wskazane wszystkie przedmioty wchodzące do majątku wspólnego, które mają zostać podzielone, wraz z ich szacunkową wartością. Pierwsza trudność może już jednak wyniknąć na tym etapie, gdyż zdarza się, że małżonkowie inne przedmioty do majątku wspólnego zaliczają.

Przypomnijmy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków; dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków; środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków, a także kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, natomiast do majątku osobistego zalicza się m.in.: przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę dokonane na rzecz jednego z małżonków; przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, a także przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Przeczytaj także:

Podział majątku – kiedy żonie należy się więcej?

Założyłem firmę przed ślubem, a następnie prowadziliśmy ją wspólnie z żoną – jak sąd podzieli nasz majątek po rozwodzie?

Jeśli więc między małżonkami istnieje spór co do tego jakie przedmioty wchodzą do majątku wspólnego, to odpowiednio, w zależności od tego, które stanowisko dany małżonek prezentuje, należy wykazać, że dane przedmioty stanowią majątek osobisty, wskazując np. że dany przedmiot został nabyty w zamian za składniki majątku osobistego, wówczas więc nadal stanowi on majątek osobisty jednego z małżonków, bądź przedstawić należy dowody świadczące o tym, iż dany przedmiot jest objęty wspólnością majątkową.

Zasadą jest, że majątek wspólny dzielony jest między małżonków po połowie, każdy z nich otrzymuje więc tyle samo. Przepisy dopuszczają jednak możliwość ustalenia nierównych udziałów, w takim jednakże przypadku to na małżonku, który wnioskuje o ustalenie nierównych udziałów, ciąży obowiązek udowodnienia zasadności wniosku w tym zakresie. Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym jest możliwe tylko wówczas, gdy istnieją ważne powody przemawiające za tym, żeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku.

Za „ważne powody”, zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, uznaje się więc takie okoliczności, które oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego sprzeciwiają się przyznaniu jednemu z małżonków korzyści z tej części majątku wspólnego, do której powstania ten małżonek nie przyczynił się.

Ocena ważnych powodów ma nie tylko aspekt majątkowy, ale również etyczny, co wyraża się w postulacie dokonywania ich oceny przy uwzględnieniu zasad współżycia społecznego. Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym może mieć zastosowanie nie w każdym wypadku faktycznej nierówności przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego, lecz tylko w tych wypadkach, gdy małżonek, przeciwko któremu skierowane jest żądanie ustalenia nierównego udziału, w sposób rażący lub uporczywy nie przyczynia się do powstania dorobku stosownie do posiadanych sił i możliwości zarobkowych.

Przygotowując się do postępowania o podział majątku należy więc zgromadzić odpowiednie dowody, podstawowymi dowodami w takim przypadku są więc dowody z dokumentów, jeśli jednak nie wszystkie okoliczności zostały udokumentowane, duże znaczenie mogą mieć w takim przypadku zeznania świadków.

 

Jak przygotować się do sprawy o podział majątku?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 + 16 =