Sąd w wyroku rozwodowym poza orzeczeniem o samym rozwodzie, zobowiązany jest również rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o tym w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Orzeczenie to w sposób kompleksowy reguluje wszystkie sprawy dotyczące rodziny, jednak jak to w życiu zwykle bywa, wszystko się zmienia, po pewnym czasie podjęte przez sąd rozstrzygnięcia mogą więc wymagać zmiany, gdyż zmieniły się okoliczności w których zostały wydane. Oczywiście orzeczenia samego rozwodu nie da się cofnąć, ani zmienić, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby sąd ponownie orzekał w kwestii władzy rodzicielskiej rodziców, kontaktów z dzieckiem oraz o obowiązku alimentacyjnym.

W sytuacji, gdy w wyroku rozwodowym sąd ustalił, iż dziecko stale będzie zamieszkiwać z matką i gdy żadne z rodziców nie zostało we władzy rodzicielskiej ograniczone, w razie zaniedbywania dziecka przez matkę i stosowania wobec niego przemocy fizycznej i psychicznej, ojciec dziecka może, a nawet powinien, wystąpić do sądu o pozbawienie matki władzy rodzicielskiej, by tym samym uzyskać wyłączne prawo do opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

Przeczytaj także: 

Jak może reagować ojciec, gdy matka i teściowa znęcają się psychicznie nad dzieckiem?

Żona nie chce iść do pracy i nie dba o dom – czy to może być przyczyną rozwodu z orzeczeniem o winie?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej stanowi najbardziej ostry środek ingerencji sądu w sferę tej władzy, polega bowiem na tym, że rodzic traci całkowicie tę władzę, pamiętać jednakże należy, że rozstrzygnięcie to służy przede wszystkim ochronie interesów dziecka. Jako konkretne przyczyny pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej z powodu jej nadużywania lub zaniedbań w wykonywaniu można, kierując się dotychczasowym dorobkiem judykatury i doktryny, wymienić: nałogowe nadużywanie alkoholu, rozwiązły tryb życia, uprawianie przestępczego procederu, uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, nadmierne karcenie, zwłaszcza cielesne, dziecka, czy doprowadzenie, przez brak dbałości, do nagannego zachowywania się dziecka w szkole i do złych jego postępów w nauce.

Podane przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej stanowią oczywiście tylko przykład, niemniej zaniedbywanie dziecka przez matkę i stosowanie przemocy fizycznej oraz psychicznej wobec dziecka, stanowi z jej strony nadużycie przysługujących jej praw rodzicielskich i może uzasadniać pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Postępowanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej toczy się w trybie nieprocesowym, co oznacza, że nie ma powoda, ani pozwanego, lecz jest wnioskodawca oraz uczestnik, i nie składa się pozwu, lecz wniosek. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej jest w istocie jednak bardzo do pozwu podobny, należy w nim również wskazać sąd właściwy do rozpoznania sprawy, jest to sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, określić wnioskodawcę i uczestnika oraz wskazać czego wnioskodawca domaga się od sądu.

W przypadku wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej bardzo istotne jest, aby wskazać w nim argumenty oraz powołać dowody, które uzasadniać będą zajmowane przez wnioskodawcę stanowisko. Jeśli więc ojciec dziecka wnosi o pozbawienie matki władzy rodzicielskiej z powodu zaniedbywania dziecka i stosowania przemocy, we wniosku nie można tylko ograniczyć się do wskazania, że matka postępuje niewłaściwie, lecz należy wysuwane twierdzenia poprzeć odpowiednimi dowodami.

Dowodem w takim przypadku mogą być zeznania świadków, np. dziadków dziecka, pedagoga szkolnego, jak również opinia wydana przez psychologa szkolnego, czy dokumentacja medyczna dziecka potwierdzająca doznane urazy fizyczne. We wniosku należy wskazać i dołączyć do niego wszystkie dowody na jakie wnioskodawca się powołuje, a w przypadku świadków należy również wskazać adresy pod które sąd ma wysłać wezwanie do przesłuchania w charakterze świadka.

Postanowienie w sprawie o  pozbawienie władzy rodzicielskiej może być wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Dotyczy to także zmiany rozstrzygnięć w tym przedmiocie, zawartych w wyroku orzekającym rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa albo ustalającym pochodzenie dziecka. Postanowienia takie stają się skuteczne i wykonalne po uprawomocnieniu się.

Jak odebrać dziecko matce która je zaniedbuje i znęca się psychicznie oraz fizycznie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *