Gdy jedno z rodziców uchyla się od dobrowolnego ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania swojego potomka, niestety konieczne staje się skierowanie do sądu powództwa o ustalenie obowiązku alimentacyjnego. Poprawne sformułowanie powództwa jest pierwszym krokiem do uzyskania należnego świadczenia, często jednakże czynność ta nastręcza wiele trudności, gdyż pozew inicjujący postępowanie alimentacyjne zawiera nieco odrębności w stosunku do tradycyjnego pozwu.

Pierwszym zabiegiem, jaki należy wykonać przed napisaniem pozwu, jest poprawne ustalenie sądu do którego właściwości należeć będzie rozpoznania naszej sprawy. Rozpatrywaniem spraw o alimenty zajmują się sądy rejonowe i tutaj mamy do wyboru mamy dwie przesłanki, które przesądzać będą o tym do którego sądu rejonowego pozew skierować. Otóż, powództwo o alimenty może zostać wniesione do sądu rejonowego w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania lub przed sąd właściwy według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, a więc dziecka. Wybór, gdzie pozew zostanie skierowany należy do strony powodowej. Wskazane rozwiązanie jest bardzo przydatne w praktyce, gdyż często się zdarza, że pozwany zamieszkuje bardzo daleko od powoda i wytoczenie powództwa przed sąd miejsca zamieszkania pozwanego wiązałoby się z dodatkowymi utrudnieniami po stronie powodowej, jak chociażby dojazd na rozprawę sądową.

Interesuje Cie temat zmiany świadczeń alimentacyjnych zobacz także

Jak podwyższyć lub obniżyć alimenty – Adwokat Jacek Sosnowski

 

Jak obliczyć wysokość alimentów

Kolejną bardzo istotną rzeczą, którą należy zawrzeć w pozwie, jest określenie strony powodowej, a więc osoby która występuje o świadczenie. W przypadku pozwu o alimenty pamiętać należy, że powodem jest dziecko na rzecz którego świadczenie alimentacyjne ma zostać zasądzone, a nie drugi rodzic, przy którym dziecko pozostaje, choć faktycznie to on z reguły występuje za małoletniego. Z uwagi jednakże na fakt, że pełną zdolność do czynności prawnych posiadają jedynie osoby pełnoletnie i tylko one mogą wystąpić z powództwem, w pozwie należy wskazać również przedstawiciela ustawowego małoletniego, którym najczęściej jest rodzic, a więc prawidłowe oznaczenie strony powodowej wyglądać będzie następującą: małoletni Aleksander Nowak, PESEL …………………., zam. w ……………….., działający przez matkę Katarzynę Nowak, PESEL………………., zam. w ………………. . W pozwie oczywiście należy również wskazać pozwanego, a więc osobę, wobec której roszczenie alimentacyjne jest kierowane. Prawidłowe oznaczenie pozwanego powinno zawierać jego imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania.

Po poprawnym oznaczeniu stron pozwu, trzeba wskazać czego żądamy, a więc o alimenty w jakiej wysokości się ubiegamy, do kiedy alimenty mają być płatne oraz w jakiej formie (przelewem na rachunek bankowy czy w formie gotówkowej). Ewentualnie można również wnieść o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu lub wezwanie na rozprawę świadków.

Najobszerniejszą część pozwu stanowi natomiast uzasadnienie, w którym należy wskazać ile wynoszą średnie miesięczne koszty utrzymania dziecka, jak przedstawia się sytuacja materialna rodzica u którego dziecko pozostaje oraz, że pozwany ma możliwości zarobkowe i majątkowe, aby udźwignąć obowiązek alimentacyjny we wnioskowanej wysokości. Uzasadnienie pozwu o alimenty nie musi być jednak obszerne, ważne bowiem jest, aby przedstawiono okoliczności, które są konieczne dla rozpatrzenia konkretnej sprawy, a zatem zbyteczne jest uzewnętrznianie żalów i pretensji, którymi rodzice się wzajemnie darzą, gdyż nie ma to wpływu na obowiązek alimentacyjny, a może jedynie zaciemnić obraz całej sprawy. Pamiętać również należy, że wszelkie podnoszone twierdzenia, a więc wysokość miesięcznych kosztów utrzymania dziecka, w sądzie będzie trzeba udowodnić, np. fakturami czy potwierdzeniami wykonanych przelewów, dlatego dobrze jest zachowywać tego rodzaju dokumenty, gdyż należy je dołączyć do pozwu. W postępowaniu alimentacyjnym bardzo przydatne mogą okazać się również zeznania świadków, zwłaszcza pozostałych domowników, którzy bez problemu potrafią wskazać jak kształtują się koszty utrzymania małoletniego. Jak już zostało to wyżej zasygnalizowane, do pozwu należy dołączyć dokumenty na jakie w jego treści się powołujemy, wówczas takie dokumenty stanowią załączniki do pozwu. Pozew należy wnieść do sądu w dwóch egzemplarzach, tak samo jak jego załączniki, gdyż drugi egzemplarz sąd wyśle pozwanemu. Gotowy pozew podpisujemy, składamy w sądzie i czekamy na wyznaczenie pierwszej rozprawy.

Istotne jest, że skierowanie powództwa o alimenty jest wolne od kosztów sądowych, zatem występując z żądaniem alimentacyjnym nie trzeba się martwić w jakiej wysokości należy uiścić opłatę sądową.

Kancelaria adwokacka Jacek Sosnowski specjalizuje się w prowadzeniu spraw o alimenty

Kancelaria adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski

Jak napisać pozew o alimenty?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

18 − two =