Dobro dziecka jest szczególnie chronione na gruncie prawa rodzinnego, a w sytuacji, gdy zajdzie taka konieczność, sąd może w znaczny sposób ingerować w stosunki między rodzicami, a dziećmi. W sytuacji, gdy dojdzie do znęcania się nad małoletnim przez jednego z rodziców, a nawet przez dziadków, drugi rodzic nie może biernie tolerować takiej sytuacji, gdyż zagrożone tutaj może być zdrowie, a nawet życie dziecka, bezwzględnie należy więc skorzystać z możliwości, które są prawem przewidziane.

W sytuacji, gdy ze strony matki dochodzi do znęcania się psychicznego nad dzieckiem, a każdy z rodziców posiada pełną władzę rodzicielską, ojciec dziecka powinien postarać się o ograniczenie bądź pozbawienie matki władzy rodzicielskiej. Ograniczenie władzy rodzicielskiej nastąpić może z powodu niewłaściwego jej wykonywania, jedynym kryterium branym wówczas pod uwagę przez sąd jest zagrożenie dobra dziecka.

Ograniczając władzę rodzicielską, sąd może w szczególności: zobowiązać rodzica do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować rodzica do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń, określić, jakie czynności nie mogą być przez rodzica dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodzica innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun bądź poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego.

Z kolei, gdy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy może go jej pozbawić. W doktrynie przyjmuje się, iż pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzica z powodu jej nadużywania lub zaniedbań w wykonywaniu, może nastąpić, gdy rodzic np. nałogowo nadużywa alkoholu, prowadzi rozwiązły tryb życia, nadmiernie karci dziecko, zmusza dziecko do nadmiernej pracy w domu, jak też zarobkowej, wychowuje dziecko we wrogości do drugiego z rodziców, bądź doprowadza, przez brak dbałości, do nagannego zachowywania się dziecka w szkole i do złych jego postępów w nauce.

Wskazane przyczyny oczywiście nie wyczerpują katalogu powodów uzasadniających pozbawienie władzy rodzicielskiej, każdy przypadek jest bowiem indywidualnie rozpatrywany, znęcanie się psychiczne nad dzieckiem może jednakże spowodować, że sąd zdecyduje się takiego rodzica pozbawić władzy rodzicielskiej.

Od władzy rodzicielskiej odróżnić należy kontakty z dzieckiem. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem, czyli odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji i korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Przeczytaj także:

Rozwód z orzeczeniem o winie oraz bez orzekania na który się zdecydować? – charakterystyka, czas trwania.

Z uwagi jednakże na dobro dziecka, sąd owe kontakty może ograniczyć. Ustawa w tym zakresie wskazuje, iż ograniczenie kontaktów rodzica z dzieckiem może polegać na zakazie spotykania się z dzieckiem, zakazie zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, zezwoleniu na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców, opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd, bądź ograniczenie kontaktów do określonych sposobów porozumiewania się na odległość, np. tylko do telefonicznych. Ograniczenia mogą także polegać na tym, że sąd określi częstotliwość kontaktów z dzieckiem, wskazując np. jak często rodzic może przebywać z dzieckiem czy zabierać go poza miejsce stałego pobytu i na jak długo.

Jeżeli zaś utrzymywanie kontaktów rodzica z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania. Za zakazaniem utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem może również przemawiać umyślny i powtarzający się charakter ich nagannych zachowań wobec dziecka. Jeśli więc matka znęca się psychicznie nad dzieckiem, wówczas ojciec może się starać także o to, żeby sąd pozbawił, bądź przynajmniej ograniczył, jej kontakty z dzieckiem. Co istotne, wskazane przepisy mają również zastosowanie do kontaktów dziecka z dziadkami, dziadkom została więc przyznana ochrona w sferze kontaktów i mają do nich prawo, lecz również oznacza to, że sąd może ograniczyć kontakt dziadków albo go w ogóle zakazać, jeżeli przemawiać za tym będzie dobro dziecka, w sytuacji więc, gdy babcia dziecka znęca się nad nim, również można ubiegać się o ograniczenie lub zakazanie kontaktów z małoletnim.

Jak może reagować ojciec, gdy matka i teściowa znęcają się psychicznie nad dzieckiem?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *