Ślub konkordatowy wywołuje skutki zarówno wyznaniowe, jak i prawne, co oznacza, że małżeństwo w ten sposób zawarte jest ważne i uznawane przez kościół oraz inicjuje związek uznawany przez prawo. Można zatem stwierdzić, że jedną czynnością powstają dwojakie skutki, żeby jednakże je zniweczyć konieczne jest przeprowadzenie dwóch odrębnych postępowań, rozwód na gruncie prawa cywilnego nie powoduje bowiem, że automatycznie unieważniany jest również ślub kościelny i odwrotnie, w świetle prawa kanonicznego dwoje ludzi może już nie być uznawanych za małżeństwo, jednakże prawnie nadal będą tworzyć związek.

Jak zostało powyżej wskazane, unieważnienie ślubu kościelnego wymaga przeprowadzenia odrębnego postępowania, którego długość, tak samo jak w przypadku rozwodu na gruncie prawa cywilnego, zależy między innymi od liczby wezwanych świadków oraz ilości spraw podlegających rozpoznaniu.

W zależności zatem od diecezji sprawa o unieważnienie ślubu kościelnego może trwać od roku do trzech lat, dłuższe postępowania stanowią więc raczej rzadkość, w szczególności po wprowadzeniu nowych norm postępowania, których celem jest ułatwienie i skrócenie procedury unieważnienia ślubu kościelnego.

Zobacz także:

http://www.kancelaria-prawa-kanonicznego.pl

Istotną zmianą, która znacznie może przyspieszyć procedurę unieważnienia ślubu kościelnego jest możliwość zakończenia postępowania po wydaniu orzeczenia w pierwszej instancji. Do grudnia 2015 roku dla unieważnienia ślubu kościelnego konieczne było uzyskanie zgodnych decyzji dwóch różnych trybunałów kościelnych.

Wyrok stwierdzający nieważność małżeństwa w pierwszej instancji musiał być następnie potwierdzony przez trybunał apelacyjny, przekazanie sprawy do drugiej instancji było więc automatyczne, i jeśli druga instancja wydała wyrok przeciwny, wówczas konieczne było odwoływanie się do trzeciej instancji, by unieważnienie stało się faktem.

Obecnie wystarczające jest uzyskanie jednego pozytywnego wyroku, jeśli więc żadna ze stron nie wniesie apelacji od wyroku stwierdzającego, że małżeństwo nie zostało ważnie zawarte, wówczas taki wyrok staje się prawomocny i jest ostateczny. Wyeliminowanie konieczności uzyskania dwóch zgodnych orzeczeń znacznie zatem skraca procedurę unieważnienia i upodobniło ją pod tym względem do procesu rozwodowego.

Unieważnienie ślubu kościelnego możliwe ponadto jest w tzw. procesie skróconym, który z założenia ma trwać około 45 dni. Możliwość przeprowadzenia wskazanego procesu uzależniona jest jednakże od spełnienia określonych przesłanek, nie jest to więc postępowanie z którego każdy będzie mógł skorzystać.

W sprawach o unieważnienie małżeństwa w procesie skróconym orzekać może jedynie biskup diecezjalny i tylko wtedy, gdy żądanie unieważnienia zostało zgłoszone przez obydwoje małżonków lub przez jednego z nich za zgodą drugiego oraz wówczas, gdy przytaczane są okoliczności dotyczące faktów lub osób, poparte zeznaniami lub dokumentami, które nie wymagają przeprowadzenia dokładniejszego badania albo dochodzenia oraz w sposób oczywisty wskazują na nieważność.

Wśród okoliczności dotyczących rzeczy lub osób, które dopuszczają rozpoznanie sprawy o nieważność małżeństwa stosując proces skrócony należy zaliczyć na przykład: taki brak wiary, który może prowadzić do symulacji konsensu lub błędu determinującego wolę, krótki czas pożycia małżeńskiego, aborcję dokonaną dla uniknięcia zrodzenia potomstwa, pozostawanie w relacji pozamałżeńskiej w czasie zawierania małżeństwa lub wkrótce po ślubie, podstępne zatajenie bezpłodności, poważnej choroby zakaźnej, potomstwa z wcześniejszego związku lub pozbawienia wolności, zawarcie małżeństwa z przyczyny całkowicie obcej życiu małżeńskiemu lub wynikające z nieoczekiwanej ciąży kobiety, użycie przemocy fizycznej w celu wymuszenia konsensu, brak używania rozumu potwierdzony dokumentacją medyczną.

Od wyroku wydanego w procesie skróconym możliwe jest złożenie apelacji, jeżeli jednak w sposób oczywisty wynika, że apelacja ma na celu jedynie działanie na zwłokę, metropolita, biskup lub dziekan Roty Rzymskiej mogą ją od razu odrzucić swoim dekretem. Jeżeli zaś apelacja zostaje przyjęta, wówczas sprawa jest przekazywana do zwykłego procesu na drugim stopniu, w takim przypadku postępowanie się więc wydłuży.

Proces o unieważnienie ślubu kościelnego przebiegnie również znacznie sprawniej, gdy strona poprawnie sformułuje skargę, przytoczy w niej wszelkie istotne okoliczności oraz powoła wszystkie dowody, żeby więc maksymalnie przyspieszyć takie postępowanie rozważyć należy skontaktowanie się z adwokatem kościelnym.

Ile trwa unieważnienie ślubu kościelnego?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *