Orzeczenie rozwodu między małżonkami możliwe jest wówczas, gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład ich pożycia, wskazane dwie przesłanki są więc w każdej sprawie rozwodowej ustalane i badane przez sąd, gdyż bez ich ziszczenia się orzeczenie rozwodu nie będzie możliwe.

Odrębną kwestią jest natomiast ustalenie, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, gdyż jeśli małżonkowie wniosą o zaniechanie orzekania o winie, wówczas sąd nie musi w tym przedmiocie wyrokować, a sam brak ustalenia winy nie ma wpływu na wydanie wyroku rozwodowego. W praktyce bardzo często zdarza się jednakże, że w pozwie rozwodowym zawarte są twierdzenia i powołane zostają dowody świadczące o tym, że współmałżonek dopuścił się czynów i zachowań, które mogą uzasadniać przypisanie mu winy w rozpadzie małżeństwa, lecz zupełnie pomijana jest kwestia jak owe działania wpłynęły na pożycie małżonków, ich stosunek do siebie czy wspólne plany na przyszłość, a więc nie zostają wykazane te podstawowe przesłanki warunkujące orzeczenie rozwodu, przez co postępowanie rozwodowe może znacznie się przedłużyć.

Jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów jest niewierność małżeńska. Zdrada jest niewątpliwie bolesna i trudna dla małżonka, który został zdradzony i zwykle prowadzi do rozluźnienia więzi między małżonkami, skutkuje utratą wzajemnego zaufania, jednakże sam fakt, że współmałżonek dopuścił się zdrady nie prowadzi do tego, że rozwód zostanie niejako automatycznie orzeczony, gdyż wykazać należy, iż między małżonkami z tego powodu ustało wspólne pożycie.

Ugruntowana linia orzecznicza wskazuje, iż nawet pojedyncza zdrada może prowadzić do rozkładu pożycia małżonków i uzasadniać będzie wydanie wyroku rozwodowego, jednakże należy mieć na względzie również inne orzecznictwo, które stanowi, iż jeżeli małżonek zdradzony wiedział od początku o niewierności swojego współmałżonka i mimo to kontynuował z nim wspólne życie i małżeństwo w sposób prawidłowy funkcjonowało, to orzeczenie rozwodu z powodu zdrady po kilku latach od jej zaistnienia nie będzie uzasadnione, gdyż nie zachodzi związek przyczynowy pomiędzy zdradą, a rozpadem małżeństwa.

Przeczytaj także:

Czy w przypadku zdrady sąd podczas rozwodu zawsze orzeknie winę małżonka który zdradził?

Ubiegając się o uzyskanie rozwodu z powodu zdrady należy więc nie tylko dysponować odpowiednimi dowodami, aby tę zdradę udowodnić, lecz trzeba również wskazać w jaki sposób zdrada na pożycie małżonków wpłynęła, a wówczas uzyskanie wyroku w którym winnym rozkładu pożycia małżonków zostanie wskazany małżonek dopuszczający się zdrady, nie powinno stanowić problemu. W toku procesu rozwodowego trzeba więc wskazać, że na skutek zdrady małżonkowie np. oddalili się od siebie, przestali wspólnie mieszkać, ustała między nimi więź psychiczna, gospodarcza i fizyczna.

Istotne również jest, iż jeżeli rozkład małżeństwa nastąpił wcześniej, z powodu innych zawinionych przez któregoś z małżonków okoliczności lub po prostu na skutek oddalenia się od siebie na przestrzeni lat, wówczas nawet jeśli jeden z małżonków dopuścił się później zdrady to zdrada ta nie będzie rozpatrywana w kategoriach winy podczas ewentualnego postępowania rozwodowego. Aby uzyskać orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka, należy więc wskazać na wszystkie te okoliczności i zdarzenia, które doprowadziły do rozkładu pożycia stron, bowiem wszystko to co wydarzyło się pomiędzy małżonkami, gdy już faktycznie małżeństwo nie istniało, a o związku małżeńskim świadczyły jedynie dokumenty, nie będzie mieć wpływu ani na sam fakt orzeczenia rozwodu, ani na orzeczenie o winie za rozkład małżeństwa.

Może się również zdarzyć, iż małżonek, który zdrady się dopuścił nie zostanie uznany za wyłączenie innego rozkładu małżeństwa, a to dlatego, że nie tylko zdrada doprowadziła do ustania więzi małżeńskich, lecz również zachowanie współmałżonka przyczyniło się do ustania pożycia małżeńskiego. W takich więc przypadkach sąd zwykle orzeka rozwód z winy obydwóch stron, dopuszczenie się zdrady nie przesądza więc o definitywnej winie takiego małżonka.

Reasumując, zdrada może doprowadzić do ustania więzi w małżeństwie, co w konsekwencji może prowadzić do rozwodu, jednakże, aby sąd wydał wyrok rozwodowy najistotniejsze jest wykazanie, że między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, udowadnianie zdrady ma natomiast większe znaczenie przy żądaniu orzeczenia winy w wyroku rozwodowym.

Dowody zdrady, czy to wystarczy do rozwodu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

nine − three =