Pismem, które najczęściej inicjuje cywilne postępowanie sądowe jest pozew, żeby jednakże pozew wywołał zamierzony skutek musi zostać prawidłowo napisany, a więc musi zawierać wszystkie elementy wskazane ustawą oraz konieczne jest uiszczenie właściwej opłaty od pozwu. Osoba, które chce, aby sąd wydał wyrok w jej sprawie musi więc dopełnić szereg formalności związanych ze złożeniem pozwu, pamiętać jednakże należy, iż nie mniej ważnym pismem procesowym jest odpowiedź na pozew, dlatego dzisiaj podpowiemy co zrobić, gdy otrzymamy pozew.

W sytuacji, gdy z sądu otrzymamy korespondencję w której będzie znajdować się odpis pozwu przede wszystkim nie należy się denerwować, gdyż będąc pozwanym również jesteśmy stroną postępowania i przysługują nam określone uprawnienia i możliwość działania. W pierwszej kolejności należy więc zapoznać się z treścią pozwu, nie należy jednakże robić tego pobieżnie i pod wpływem emocji, gdyż wówczas ważne kwestie mogą zostać przez przypadek pominięte.

Nasza rada: Jeżeli pozew jest dla ciebie nie zrozumiały, skontaktuj się z adwokatem lub radcą prawnym, profesjonalny pełnomocnik rozwieje wszelkie wątpliwości i wyjaśni niuanse danego postępowania.

Wysyłając pozwanemu odpis pozwu, sąd zwykle zarządza, aby pozwany przedstawił swoje stanowisko w sprawie, zobowiązuje więc go do złożenia odpowiedzi na pozew. W odpowiedzi na pozew pozwany podejmuje więc polemikę z twierdzeniami powoda zawartymi w pozwie, bardzo istotne zatem jest, aby już w tym piśmie procesowym szczegółowo przedstawić swoje stanowisko w sprawie, wskazać z którymi stwierdzeniami powoda się nie zgadzamy oraz przedłożyć dowody potwierdzające zasadność wysuwanych argumentów.

Zobacz wpisy:

Sprawy rozwodowe

Sprawy o alimenty

Sprawy o podział majątku

Ważne:Sąd zarządzając wniesienie odpowiedzi na pozew wyznacza pozwanemu termin w ciągu którego odpowiedź powinna zostać wniesiona, nie zachowanie z kolei wyznaczonego terminu skutkować będzie zwrotem złożonego pisma, a więc pismo to nie będzie brane pod uwagę w dalszym postępowaniu. Bardzo istotne zatem jest, aby odpowiedź na pozew została złożona w wyznaczonym przez sąd terminie.

W przypadku otrzymania pozwu rozwodowego zwrócić uwagę należy czy powód wnosi o rozwód z orzekaniem o winie czy też bez orzekania, a w sytuacji, gdy strony postępowania posiadają wspólne małoletnie dzieci, także na to jak powód chce, aby została uregulowana kwestia władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem i alimentów. W odpowiedzi na pozew pozwany może zgodzić się z wnioskami powoda, podzielając jego stanowisko, bądź może wnosić o zupełnie odmienne uregulowanie wskazanych kwestii.

Przeczytaj także:

Jak przeprowadzić szybko rozwód?

Jak udowodnić winę w postępowaniu rozwodowym?

Czy w przypadku zdrady sąd podczas rozwodu zawsze orzeknie winę małżonka który zdradził?

WażneJeżeli małżonkowie chcą rozwodu bez orzekania o winie muszą zgodnie wnieść, aby sąd zaniechał orzekania o winie w rozkładzie pożycia, jeśli bowiem przynajmniej jeden z małżonków będzie żądał ustalenia winy, wówczas obowiązkiem sądu będzie wydanie orzeczenia o winie.

W odpowiedzi na pozew rozwodowy pozwany może więc wnieść o wydanie wyroku rozwodowego bez orzeczenia o winie, z wyłącznej winy współmałżonka, z winy obydwóch stron bądź może również wnosić o oddalenie powództwa i nie orzekanie rozwodu w ogóle. W sytuacji, gdy między małżonkami istnieje konflikt dotyczący ich wspólnych małoletnich dzieci, wówczas sąd będzie musiał orzec o wszystkich kwestiach dotyczących rodziny, ważne więc jest, żeby odpowiedź na pozew zawierała nie tylko stanowisko powoda w tym zakresie, lecz również argumenty i dowody świadczące o jego zasadności.

Ważne: Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, jeśli więc strona nie zgłosi w odpowiednim terminie, a więc np. w odpowiedzi na pozew, wszystkich twierdzeń i dowodów, sąd ich nie uwzględni, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

POZEW O ALIMENTY

Otrzymując pozew o alimenty bądź o podwyższenie alimentów w odpowiedzi skupić należy się na wykazaniu, że roszczenie alimentacyjne w dochodzonej wysokości jest za wysokie i nieadekwatne zarówno do potrzeb uprawnionego, jak i możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego, bądź że zobowiązany nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi, gdyż zapewnienie uprawnionemu środków utrzymania jest połączone z nadmiernymi trudnościami.

Ważne: Uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Brak samodzielności dziecka odnosi się zarówno do małoletniego, pozostającego pod władzą rodzicielską, jak i do dziecka pełnoletniego, które nie z własnej winy nie potrafi jeszcze utrzymać się bez pomocy rodziców ze względu na swoją sytuację życiową, w szczególności chorobę, brak wykształcenia czy zawodu, albo niemożność znalezienia pracy.

W przypadku, gdy przedmiotem postępowania sądowego ma być władza rodzicielska, a więc np. ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego rodzica, bądź ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem, wówczas do sądu nie jest składany pozew, lecz wniosek, stronami postępowania są z kolei wnioskodawca i uczestnicy, gdyż sprawy te toczą się w postępowaniu nieprocesowym. Uczestnik może więc złożyć odpowiedź na wniosek w którym, tak samo jak w odpowiedzi na pozew, może zaprezentować swoje stanowisko oraz wnosić o przeprowadzenie dowodów.