Rozwodu inaczej niż poprzez postępowanie sądowe niestety nie można uzyskać, jednakże pozostałe kwestie dotyczące rodziny, a więc kwestia opieki nad dzieckiem, kontaktów i alimentów, może zostać ustalona przez rodziców w sposób polubowny. Co prawda przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nakładają na sąd obowiązek, aby w wyroku rozwodowym znalazło się rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o tym w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, jednakże rodzice mogą w tym zakresie zawrzeć porozumienie, które jeśli tylko będzie zgodne z dobrem dziecka, zostanie uwzględnione przez sąd.

Wypracowanie porozumienia pomiędzy rodzicami w sprawach dotyczących dzieci jest bardzo istotne z kilku względów, dlatego małżonkowie zawsze powinni dążyć do osiągnięcia konsensusu. Przede wszystkim umiejętność pozostawienia żalu i pretensji do współmałżonka, które zawsze postępowaniu rozwodowemu towarzyszą, za sobą i przejścia „ponad nimi” właśnie ze względu na dobro dzieci, nie prowadzi do dodatkowego zaostrzenia konfliktu między rodzicami, a zatem jest duża szansa, że w przyszłości rodzice będą zgodnie ze sobą współdziałać w sprawach dotyczących dzieci.

Niestety, ale bardzo często kłopoty w małżeństwie rodzice odnoszą do spraw dotyczących dzieci, efekt z kolei tego jest taki, że rodzice coraz bardziej zaangażowani w spór starają się jak najbardziej utrudnić życie byłemu partnerowi, również poprzez izolowanie go od dziecka czy nastawianie potomka przeciwko niemu. Drugi rodzic w takich sytuacjach zachowuje się oczywiście podobnie, zatem spór coraz bardziej się zaostrza i finalnie małżonkowie nie potrafią w ogóle się prozumieć i w rozwiązanie każdego sporu angażują sąd.

Ugodowe rozwiązanie kwestii spornych już na samym początku dobrze więc wróży na przyszłość, niezależnie bowiem od swoich relacji rodzice zawsze pozostaną rodzicami dla swoich dzieci. Ponadto, osiągnięcie porozumienia pozwala zachować pełną władzę rodzicielską po stronie każdego z rodziców.

Obecnie obowiązujące regulacje priorytet nadają prawu dziecka do wychowania przez oboje rodziców, sąd może jednakże powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. W przypadku braku wspólnego stanowiska rodziców co do kwestii dotyczących dziecka, sąd zwykle więc ogranicza władzę rodzicielską jednego rodzica, czego oczywiście można uniknąć zawierając porozumienie.

Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem w wyroku rozwodowym, jeśli więc rodzice są zgodni to kwestia kontaktów z dzieckiem nie będzie regulowana wyrokiem. Zwykle jest tak, że gdy rodzice są ze sobą mocno skonfliktowani, sąd w wyroku rozwodowym ścisle określa w jakich terminach oraz przez jaki czas rodzic u którego dziecko stale nie przebywa, może spotykać się z dzieckiem.

W praktyce więc realizacja takich kontaktów może napotykać trudności, gdyż poza tym, że rodzic może dziecko izolować i kontakty te uniemożliwiać, zdarza się bowiem, że dziecko jest zawsze chore, gdy do kontaktu ma dojść, to w razie niezrealizowania kontaktu, gdyż np. rodzic musiał pilnie wyjechać służbowo, kontakt ten nie zostanie wykonany w późniejszym terminie, a drugi rodzic zwykle zarzuca wówczas brak zainteresowania dzieckiem i konflikt po raz kolejny przechodzi na wyższy poziom. Porozumienie pomiędzy rodzicami pozwala więc rodzicom dostosowywać kontakty do ich aktualnej sytuacji i potrzeb dziecka, jest też większa szansa, że konktakty te będą prawidłowo realizowane.

Porozumienie w zakresie spraw dotyczących rodziny pozwala również na szybsze zakończenie postępowania rozwodowego, gdyż w takim przypadku sąd nie musi przeprowdzać zbyt rozbudowanego postępowania, zaś dzieci w mniejszym stopniu odczują negatywne konsekwencje rozwodu. Omówione powyżej pozytywne strony zawierania ugody w sprawach rodzinnych odnosiły się głównie do postępowania rozwodowego, podkreślić jednakże należy, że jeżeli rodzice dziecka nigdy małżeństwem nie byli, wówczas wypracowanie porozumienia może spowodować, że ingerencja sądu w sprawy dotyczące dziecka nie będzie konieczna, jeśli bowiem nie ma konfliktu to sąd nie musi niczego rozstrzygać.

Ugody w sprawach rodzinnych zawsze są więc pożądane, jeżeli jednak po pewnym czasie stosunki rodziców się pogorszą, a ugoda nie jest realizowana w zamierzony sposób, wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, aby kwestie sporne poddać pod rozstrzygnięcie sądu.

Dlaczego warto zawierać ugody w sprawach rodzinnych?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *