W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga okoliczność, że elementem obligatoryjnym w wyroku rozwodowym jest orzeczenie o winie. Orzeczenie o winie składa się z dwóch elementów, a mianowicie – czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednak, jak stanowi art. 57 § 2 „na zgodne żądanie małżonków Sąd zaniecha orzekania o winie”, skutkiem powyższego będzie uznanie, że żaden z małżonków nie ponosi winy w rozkładzie pożycia. Reasumując Sąd orzeka rozwód z winy obojga, z winy jednego z małżonków lub bez ich winy.

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z dyspozycją art. 58 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia”.

Obligatoryjnym elementem wyroku rozwodowego jest również orzeczenie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi, małoletnimi dziećmi małżonków. W tym miejscu należy nadmienić, że w wyroku rozwodowym Sąd może wydać następujące orzeczenia odnośnie władzy rodzicielskiej:

 • pozostawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi obojgu rodzicom (na ich zgodny wniosek jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa w § 1, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka);
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do małoletniego dziecka, bądź dzieci;
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub oboje z rodziców;
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej jednego lub oboje z rodziców.

Należy również wskazać, że w wyroku orzekającym rozwód Sąd orzeka o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania – nie oznacza to podziału majątku, oznacza to jedynie uregulowanie korzystania z mieszkania to czasu podziału majątku. Jednak, jak stanowi art.58 § 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej”.

Wyjątkowo, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może na żądanie drugiego małżonka – nakazać jego eksmisję. Na zgodny wniosek stron sąd może również w wyroku orzekającym rozwód orzec o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

Obligatoryjnym elementem wyroku rozwodowego jest również określenie tzw. alimentów, czyli wysokości, w jakiej każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletniego dziecka lub małoletnich dzieci. W tym miejscu wymaga wyjaśnienia, że każdy z rodziców jest obowiązany do zaspokajania potrzeb dziecka w częściach odpowiadających ich siłom i możliwościom zarobkowym i majątkowym. Ponadto, zgodnie z dyspozycją art. 27 zd. 2 k.r.io.: „Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym”.

Zgodnie z art. art. 135 § 2 k.r.io jeżeli wykonanie obowiązku alimentacyjnego jednego z rodziców polega, w całości lub w części, na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie dziecka, wówczas świadczenie alimentacyjne drugiego z rodziców polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania dziecka.

Należy również wskazać, że Sąd w wyroku rozwodowym nie nadaje rozstrzygnięciu w sprawie alimentacji dziecka rygoru natychmiastowej wykonalności, zatem rozstrzygnięcie to będzie skuteczne dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.

Nie określa także początkowej daty płatności świadczeń alimentacyjnym, gdyż datą początkową jest data uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód.

Reasumując w wyroku orzekającym rozwiązanie stosunku małżeństwa Sąd obligatoryjnie z urzędu orzeka o:

 • winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego;
 • władzy rodzicielskiej, jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci;
 • kontaktach rodziców z dziećmi, jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci;
 • wysokości w jakiej każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka lub dzieci – tzn. alimentów, jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci;
 • sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, w przypadku, gdy małżonkowie nadal wspólnie zamieszkują.

Natomiast fakultatywnymi elementami wyroku rozwodowego są:

 • podział majątku – który może zostać przeprowadzony jedynie w przypadku, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu, co w praktyce oznacza zgodną wolę małżonków;
 • eksmisja jednego z małżonków – w wyjątkowych wypadkach, na żądanie drugiego małżonka, gdy rażąco nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Co zawiera wyrok sądu po orzeczeniu rozwodu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

16 − fourteen =