Żona porzuciła mnie po wypadku gdy utraciłem dochody, czy to powód do rozwodu z orzeczeniem o jej winie?

Zawierając związek małżeński małżonkowie zobowiązują się do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Wskazane obowiązki nie wynikają jednakże tylko z norm moralnych, lecz również z przepisów Kodeksu rodzinnego i

Zmiana religii przesłanką rozwodu z winy małżonka?

Najczęstszymi przyczynami rozwodów są zdrada, przemoc domowa, alkoholizm, hazard. Wszystkie wskazane okoliczności będą uzasadniać orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka, jeśli tylko w toku postępowania zostanie wykazane, iż owe zawinione zachowanie małżonka doprowadziło do rozpadu więzi małżeńskich i finalnie także