Apelacja, czyli środek odwoławczy od wyroku stanowi pismo procesowe strony niezadowolonej z wyniku postępowania. Na skutek wniesienia poprawnej apelacji toczy się postępowanie odwoławcze (apelacyjne) . Apelacja jest także możliwa w sprawach o podział majątku.

Musimy poznać motywy, jakimi kierował się sąd wydając orzeczenie. Dlatego też w terminie tygodniowym od ogłoszenia wyroku (rozwodowego) czy zasadniczo częściej postanowienia o podziale majątku (lub jego doręczenia w przypadku wyroku zaocznego) składamy wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Wniosek można doręczyć bezpośrednio do Sądu, który wydał orzeczenie (biuro podawcze) albo za pośrednictwem poczty (list polecony).

Istotne jest to, że procedura apelacyjna ma swoje etapy i wszystkie te etapy muszą zostać zrealizowane, aby została przyjęta do rozpoznania przez sąd.

ETAP I SĄD I INSTANCJI

UWAGA !!! Apelację kierujemy do Sądu II instancji (Sądu Apelacyjnego w przypadku orzeczenia rozwodowego lub Sądu Okręgowego w przypadku postanowienia o podziale majątku) za pośrednictwem sądu I instancji, czyli Sądu Rejonowego (w przypadku samodzielnej sprawy o podział majątku) lub Sądu Okręgowego (w przypadku sprawy o rozwód, w której rozpatrzono także podział majątku).

W jakim terminie należy złożyć apelację?

 1. a) dwutygodniowym w przypadku, gdy wniesiemy o sporządzenie uzasadnienia postanowienia /wyroku w terminie to od dnia doręczenia uzasadnienia
 2. b) trzytygodniowym od dnia ogłoszenia wyroku/ postanowienia (samoistna sprawa o podział majątku), na którym byliśmy lub od dnia jego doręczenia

Dla zachowania tego terminu można albo udać się do sądu i zostawić pismo w biurze podawczym sądu II instancji wraz z odpisem dla drugiej strony albo nadać przesyłkę poleconą na poczcie.

Co powinna zawierać apelacja?

 • oznaczenie sądu, stron (tak jak w pozwie)
 • oznaczenie pisma : „apelacja powoda/pozwanego od postanowienia (wyroku w przypadku rozwodu, jako podstawy podziału majątku) Sądu….. w ………… z dnia….., sygnatura akt …………. .
 • oznaczenie czy kwestionuje cały wyrok czy w części (jeśli w części to należy wskazać, który element wyroku czy też uzasadnienia)
 • określenie zarzutów: naruszenia przepisów prawa materialnego (np. przepisów dotyczących przedmiotów wchodzących w skład majątku osobistego), naruszenia przepisów prawa procesowego (sąd nie uwzględnił niektórych dowodów, albo w ogóle nie odniósł się do określonego wniosku dowodowego, źle ocenił dowody)
 • określenie wniosków: wnosimy o zmianę wyroku, o uchylenie wyroku i przekazanie do ponownego rozpatrzenia przez Sąd I instancji
 • wskazanie środków dowodowych, których nie można było obiektywnie przedstawić przed sądem I instancji
 • uzasadnienie każdego zarzutu
 • podpis
 • wypisanie załączników

Od każdej apelacji należy wnieść opłatę sądową. Jest ona równa opłacie za wniosek o podział majątku. W przypadku, gdy osoba wnosząca apelację, była w I instancji zwolniona z kosztów nie musi ponownie składać tego wniosku. W przeciwnym przypadku strona może wnieść stosowny wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku i dochodach (jest to załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości). Należy pamiętać, że zwolnienie z kosztów nie jest jednoznaczne z tym, że strona w razie przegranej (oddalenia apelacji) nie zapłaci kosztów postępowania.

Apelację składa się w odpisach, tzn. należy przedłożyć egzemplarz dla sądu oraz egzamin dla strony przeciwnej.

Apelacja należy do jednych z najtrudniejszych pism procesowych. Sąd I instancji będzie sprawdzał, czy dana apelacja spełnia wymogi formalne pisma procesowego tej rangi. Spełnienie wymogów formalnych jest równoznaczne z przekazaniem apelacji i akt sprawy do sądu II instancji.

UWAGA !!! Sąd Najwyższy przedstawił pogląd, że jeżeli przed sądem I instancji nie zostało zgłoszone ustalenie nierównych udziałów w sprawie o podział majątku, to nie można tego żądać w postępowaniu apelacyjnym (tak postanowienie SN z dnia 6 kwietnia 1998r., I CKN 1113/97).

ETAP II SĄD ODWOŁAWCZY
Sąd odwoławczy jeszcze raz sprawdza warunki formalne pisma procesowego. Jeśli wszystko jest poprawnie wtedy wyznaczana jest rozprawa apelacyjna.

Apelacja w sprawie o podział majątku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *