Kancelaria Adwokacka z Warszawy – specjalizacja prawo rodzinne (alimenty)

Alimenty są świadczeniem, którego celem jest dostarczanie środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, osobie ustawowo do nich uprawnionej. Jeśli więc ziszczą się przesłanki ustawowe od których świadczenie alimentacyjne zależy, wówczas osobie uprawnionej do alimentów przysługuje względem zobowiązanego roszczenie o ich zapłatę.

Obowiązek alimentacyjny wynika przede wszystkim z różnych powiązań rodzinnych, jak również z powinowactwa, przysposobienia, a także może powstać pomiędzy byłymi małżonkami. Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka istnieje do momentu, aż dziecko będzie w stanie samo się utrzymać, natomiast w każdym innym przypadku uprawnionym do świadczenia alimentacyjnego jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

Przeczytaj także:

Kontakty z dzieckiem, a alimenty

Rozwód a alimenty dla małżonka

Istotne ponadto jest, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, w każdym więc momencie możliwa jest modyfikacja ustalonych alimentów, w niektórych przypadkach taka zmiana bywa uzasadniona nawet kilka razy. Zakres zaś świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

            Jak zostało powyżej zasygnalizowane, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, a także wobec osoby niepełnosprawnej, może jednakże polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego, w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Bardzo często więc rodzic, który nie sprawuje stałej opieki nad dzieckiem, wykłada wyższą sumę potrzebną do utrzymania dziecka niż drugi rodzic, a to z tego względu, że rodzic z którym dziecko zamieszkuje w większym stopniu odpowiada za jego wychowanie. Rodzice mogą jednakże uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego zasadne będzie wówczas, gdy np. uprawniony do alimentów nie zdaje egzaminów na studiach bądź nie podejmuje pracy pomimo odebrania stosownego wykształcenia.

Kiedy można ubiegać się o podwyższenie alimentów?

Co zrobić gdy matka utrudnia ojcu kontakt z dzieckiem?

            Obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami zależny jest przede wszystkim od tego czy w wyroku rozwodowym znalazło się orzeczenie o winie za rozkład pożycia. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a więc wówczas, gdy rozwód nastąpił z winy obu stron bądź gdy sąd zaniechał orzekania o winie, i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania. Jeżeli jednakże jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Rozwód bez ustalania winy – czy warto się na niego zdecydować dla dobra dzieci pomimo tego, że są przesłanki aby winę ustalić?

            W przypadku alimentów względem krewnych, obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Kolejność jest zaś następująca: zstępni (np. dzieci, wnuki) są zobowiązani przed wstępnymi (np. rodzice, dziadkowie), zaś wstępni przed rodzeństwem. Jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych, obowiązek alimentacyjny obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.